ASYSTENT (grupa pracowników badawczo-dydaktycznych)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Filologii Słowiańskiej na Wydziale Filologicznym w Zakładzie Filologii Chorwackiej i Słoweńskiej w dyscyplinie literaturoznawstwo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3) posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej – wymóg ten nie dotyczy kandydatów na stanowiska w grupie pracowników badawczych.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): kandydat powinien posiadać wiedzę humanistyczną w zakresie literaturoznawstwa-filologia słowiańska, specjalność filologia chorwacka, oczekuje się biegłej znajomości języka chorwackiego umożliwiającej prowadzenie lektoratów i ćwiczeń przekładowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia, dorobku z zakresu literaturoznawstwa chorwackiego (i jego związków z serbskim). Wymagane jest udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie uniwersyteckim. Dodatkowym atutem będzie znajomość innych języków słowiańskich. Wymagane są publikacje naukowe. Kandydat powinien posiadać wysoką ocenę dotychczasowej pracy dydaktycznej (potwierdzoną wysokimi ocenami uzyskanymi w ankietach studenckich).

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na filolog@uj.edu.pl