ASYSTENT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji w dyscyplinie nauki prawne

 

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Katedrze Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji w dyscyplinie nauki prawne

LeADS – Legality Attentive Data Scientists (https://cordis.europa.eu/project/id/956562) projekt pn. „Techniczne i prawne aspekty usług ochrony prywatności: kazus danych dotyczących zdrowia” dofinansowany z programu Horyzont Unii Europejskiej 2020 Innovative Training Networks

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1. posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
2. wykazują predyspozycje do pracy badawczej,

Dodatkowe wymogi:

3. posiadają biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
4. posiadają doskonałe umiejętności komunikacyjne w mowie i piśmie.
 

Główne obowiązki dotyczą:

zarządzania i realizacji projektu badawczego w ciągu 36 miesięcy,
napisania pracy doktorskiej w ramach przypisanego Projektu Badawczego ESR i zgodnie z jego celami,
uczestnictwa w działaniach badawczych i szkoleniowych w ramach sieci LeADS,
uczestnictwa w spotkaniach projektów LeADS,
rozpowszechniania wyników swoich badań wśród społeczności nienaukowej,
współpracy z innymi pracownikami naukowymi i studentami pracującymi w szerokich obszarach mających znaczenie dla projektu badawczego i instytucji partnerskich,
sporządzenia raportów z postępów oraz przygotowania wyników i artykułów do publikacji
i rozpowszechniania za pośrednictwem czasopism, prezentacji, filmów i Internetu,
uczestnictwa w spotkaniach dotyczących postępów i zarządzania zgodnie z wymaganiami oraz sieciowanie z innymi grupami badawczymi.
 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na leads@uj.edu.pl