ASYSTENT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Informacja o konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Zakładzie Biotechnologii Medycznej na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Na dzień zatrudnienia w projekcie kandydat musi spełniać wszystkie wymogi określone dla stanowiska typu post-doc w Załączniku nr 2 do uchwały Rady NCN nr 136/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. Etat finansowany w ramach projektu: Wzmocnienie naprawy serca po zawale za pomocą genetycznie ulepszonych kardiomiocytów i komórek śródbłonka uzyskanych z indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych – Sheng 2.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.            posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2.            wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

Dodatkowe wymogi:

3.            Osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami w czasopismach międzynarodowych, w szczególności udokumentowana publikacjami znajomość technik badawczych wymienionych niżej;

4.            Biegła znajomość metod hodowli komórek;

5.            Wykorzystanie technik inżynierii genetycznej do konstrukcji wektorów plazmidowych i wirusowych;

6.            Doświadczenie w zakresie stosowania techniki edycji genów CRISPR/Cas9;

7.            Doświadczenie w uzyskiwaniu i charakterystyce indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC);

8.            Doświadczenie w różnicowaniu iPSC;

9.            Doświadczenie w badaniach na zwierzętach;

10.          Znajomość technik cytometrii przepływowej;

11.          Znajomość technik immunocytochemicznych oraz immunofluorescencyjnych;

12.          Doświadczenie w innych technikach biologii molekularnej;

13.          Znajomość podstawowych metod analizy danych transkryptomowych.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jozef.dulak@uj.edu.pl