ASYSTENT (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZYCH)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Konkursie na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET)

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET) w zakresie farmakologii doświadczalnej.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1.            posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,

2.            wykazują predyspozycje do pracy badawczej,

3.            przygotowały wyróżniającą się pracę magisterską potwierdzoną opinią opiekuna naukowego lub rozprawę doktorską potwierdzoną wysoką oceną,

4.            udokumentowana aktywność naukowa,

5.            znajomość metod fenotypowania komórek śródbłonka,

6.            preferowane doświadczenie w prowadzeniu interdyscyplinarnych badań naukowych,

7.            udokumentowana zdolność pozyskiwania grantów,

8.            silna motywacja do rozwoju naukowego, kreatywność i entuzjazm do prowadzenia eksperymentalnych badań naukowych,

9.            biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jcet@jcet.eu