ASYSTENT (GRUPA PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Filologii Łacińskiej i Nowołacińskiej w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Katedrze Filologii Łacińskiej i Nowołacińskiej w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym w zakresie językoznawstwa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust.  2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1) posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej; 

2) wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej;

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): 

Ukończone studia I i II stopnia w zakresie filologii klasycznej z wynikiem bardzo dobrym. Praca magisterska z oceną bardzo dobrą. Wysokie kompetencje językowe w zakresie języka łacińskiego i greckiego (wymagana jest ocena bardzo dobra z ostatnich egzaminów z języka łacińskiego i greckiego podczas studiów oraz z gramatyki opisowej języka łacińskiego oraz greckiego). Kwalifikacje pedagogiczne i dydaktyczne do nauczania języków klasycznych potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem. Pozytywna opinia opiekuna naukowego o predyspozycjach do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego. 

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.lembas@uj.edu.pl