ASYSTENT (grupa pracowników dydaktycznych)

Centrum Spraw Osobowych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w Instytucie Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym w Katedrze Filologii Łacińskiej i Nowołacińskiej w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej;

2) wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): ukończone studia magisterskie filologii klasycznej. Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie literatury łacińskiej i kultury antycznej. Czynny udział w konferencjach naukowych. Doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej w prowadzeniu kursów języka łacińskiego. Wysokie oceny w ankietach studenckich.

Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na filolog@uj.edu.pl