asystent naukowo-dydaktyczny

Wydział Inżynierii Środowiska I Energetyki
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

                                                                                                                                         Znak: Ś-2.-11 -107/2022

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta naukowo-dydaktycznego

w Katedrze Energetyki – Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Wymiar etatu: 1 etat

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę:  na okres jednego roku

Reprezentowana dyscyplina naukowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

1.       Niezbędne wymagania:

a)       wyższe wykształcenie techniczne w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo

i energetyka;

b)      predyspozycje do pracy naukowej i do pracy ze studentami;

c)       posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia;

d)      biegła znajomość języka angielskiego

e)       doświadczenie w badaniach eksperymentalnych i numerycznych

f)       znajomość języka polskiego

2. Dodatkowe wymagania:

·         komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

·         umiejętność prezentowania wyników badań naukowych

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Obowiązkiem nauczyciela akademickiego jest sumienne i staranne wykonywanie powierzonych zadań oraz stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa. Nauczyciel akademicki jest obowiązany w szczególności:

przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku wewnętrznego oraz przepisów PK umieszczanych na stronach www.pk.edu.pl;
przestrzegać obowiązujących przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
niezwłocznie zawiadamiać przełożonych o zauważonym w uczelni wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego.
A. w zakresie obowiązków naukowych:

·         prowadzenie i uczestnictwo w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w zakresie działalności statutowej,

·         pozyskiwanie środków na badania naukowe poprzez aplikowanie w konkursach,

·         rozpowszechnianie wyników badań naukowych lub rozwojowych przez publikowanie wyników w czasopismach naukowych,

·         aktywne uczestnictwo w konferencjach i seminariach naukowych, finansowanych w ramach zadań realizowanych przez jednostkę lub na innych zasadach przyjętych w uczelni,

·         udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, projekty architektoniczne, wdrożenia),

·         doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego,

B. w zakresie obowiązków dydaktycznych:

realizacja pensum dydaktycznego, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze: 240 godzin w roku akademickim;
prowadzenie konsultacji ze studentami i doktorantami (w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny tygodniowo);
opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów i programów kształcenia w szkole doktorskiej;
udział w hospitacji zajęć dydaktycznych;
przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
promotorstwo prac dyplomowych studentów oraz ich recenzowanie;
dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
opieka nad rozwojem naukowym doktorantów;
terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
aktywowanie ankiety oceny nauczyciela akademickiego, dokonywanej przez studentów i doktorantów dla poszczególnych przedmiotów.
C. w zakresie obowiązków organizacyjnych:

praca w organach i ciałach kolegialnych uczelni, w tym w wydziałowych, senackich i rektorskich komisjach;
praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia oraz w procesie potwierdzania efektów uczenia się;
organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni;
organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
pełnienie roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi;
opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia,

 4. Wymagane dokumenty:

1.         podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora;

2.         dokumenty poświadczające wykształcenie oraz odbyte kursy i szkolenia (uwierzytelnione kserokopie);

3.         szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

4.         certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość obcego języka nowożytnego na poziomie co najmniej B2 ;

5.         wykaz ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

– analizie złożonej dokumentacji,

– przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Energetyki pokój A611 lub pokój A634. w godz. 10-14, Kraków , Al. Jana Pawła II 37.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta naukowo- dydaktycznego, znak sprawy Ś-2. 11-107/2022  lub dokumenty przesłać w formie skanów na adres email ke@pk.edu.pl.

Dokumenty należy złożyć w terminie:    do dnia  25.08.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:         do dnia  2.09.2022r. .

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Katedry Energetyki do dnia  9.09.2022r.

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iwona.wojcik@pk.edu.pl