Asystent (post-doc)

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3) posiadają doświadczenie i podstawową wiedzę w zakresie biologii komórki, biofizyki i mikroskopii fluorescencyjnej.

4) wykazują dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

5) dodatkowym atutem będzie doświadczenie na takich polach jak: obrazowanie komórek metodami mikroskopii konfokalnej, praca z komórkami in vitro, immunofluorescencja, metody wykrywania uszkodzeń i naprawy DNA, western blot, namnażanie plazmidów, doświadczenie w zakresie obrazowania superrozdzielczego.

 

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie życiorysu (curriculum vitae) na adres kierownika projektu (jerzy.dobrucki@uj.edu.pl). Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (Skype, Zoom, Teams).

Wybrany kandydat powinien złożyć w Dziekanacie Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ, Kraków, ul. Gronostajowa 7, Sekretariat ds. ogólnych, pok. D212 (1.1.7), II piętro, następujące dokumenty:

1) podanie,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
5) informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
6)ewentualny wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),
7) formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał.
8)opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach do działalności naukowej kandydata,
9) oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
10) oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
11) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
12) informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego są objęci ubezpieczeniami emerytalnymi i zdrowotnymi. Uniwersytet  oferuje również możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych pakietów medycznych oraz sportowych (np. karta Multisport). Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań. 

Termin rozpoczęcia konkursu:  05.01.2022.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 04.02.2022.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 14.02.2022.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jerzy.dobrucki@uj.edu.pl