Asystent – pracownik badawczo-dydaktyczny

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Katedrze Azji Wschodniej i Południowej, w  Instytucie Bliskiego i Dalekiego Wschodu na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnych zagadnień polityczno-społecznych Korei.

Do konkursu mogą   przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)    posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

2)    wykazują predyspozycje do pracy badawczej,

3)    posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

Dodatkowe oczekiwania:

1)    posiadanie stopnia doktora w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych

2)    bardzo dobra znajomość języka koreańskiego w mowie i piśmie,

3)    poświadczone kompetencje nauczyciela języka koreańskiego jako obcego,

4)    praktyczna znajomość narzędzi informatycznych znajdujących zastosowanie w badaniach naukowych, w tym zwłaszcza narzędzi opracowanych dla użytkowników języka koreańskiego,

5)    czynny udział w międzynarodowym życiu naukowym,

6)    posiadanie doświadczenia w pracy dydaktycznej,

7)    znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych,

8)    doświadczenie w działalności popularyzującej naukę.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę praca.bip.uj.edu.pl.