asystent – pracownik dydaktyczny

Wydział Turystyki i Rekreacji
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478) oraz posiadają:

– ukończone studia wyższe z zakresu:  nauk społecznych w ramach dyscypliny „ekonomia i finanse” lub „nauki o zarządzaniu i jakości” lub pokrewnych (np. w przypadku ukończenia studiów w okresie obowiązywania innej klasyfikacji nauki w Polsce), lub – nauk medycznych i nauk o zdrowiu w ramach dyscypliny „nauki o kulturze fizycznej” (na kierunku „turystyka i rekreacja” lub pokrewnym)

– wiedzę, umiejętności oraz kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych
z zakresu ekonomicznych lub zarządczych aspektów kultury fizycznej – uzyskanych w ramach studiów podyplomowych, kursów, szkoleń, warsztatów, praktyk lub staży zawodowych, pracy zawodowej, działalności w ramach organizacji publicznych lub społecznych itp.;

– publikacje naukowe w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej lub w dziedzinie nauk społecznych (ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości itp.);

– biegłą znajomość języka angielskiego.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.rosiek@awf.krakow.pl