Asystent w grupie badawczo-dydaktycznej

Katedra Marketingu Instytutu Zarządzania Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na dwa stanowiska asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
w Katedrze Marketingu
Instytutu Zarządzania
Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia w dziedzinie nauk społecznych, w tym zwłaszcza w dyscyplinach: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, socjologia i psychologia z wynikiem co najmniej dobrym, uzyskali tytuł zawodowy magistra i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U., z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uczelni.

Od kandydata wymagana jest:

  • dobra znajomość zagadnień marketingu i technologii informatycznych w zarządzaniu i marketingu,
  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • zainteresowanie pracą naukową, pracą dydaktyczną i działalnością organizacyjną w środowisku akademickim,
  • w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

 

Szczegółowy opis wymagań w załączonym pliku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na nosalh@uek.krakow.pl