Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Finansów i Polityki Finansowej Instytutu Finansów Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie ekonomia i finanse
w Katedrze Finansów i Polityki Finansowej
Instytutu Finansów
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Główne zadania:

  1. prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim,
  2. realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
  3. współudział w realizacji konferencji,
  4. działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
  5. realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:

O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia ekonomiczne z wynikiem co najmniej dobrym plus, uzyskali tytuł zawodowy magistra i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U., z 2022 r., poz.574, z późn. zm.) i Statucie Uczelni.

Od kandydata wymagana jest:

  • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

Termin składania podań – do dnia 30 czerwca 2022 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: lipiec 2022 roku.

Opis wymagań w dołączonym załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na matysikk@uek.krakow.pl