Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy Instytutu Prawa, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie nauki prawne
w Katedrze Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy
Instytutu Prawa
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
4) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
5) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
6) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli wyższe studia prawnicze z wynikiem co najmniej dobrym, uzyskali tytuł zawodowy magistra i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U., z 2022 r., poz.574, z późn. zm.) i Statucie Uczelni.
Od kandydata wymagana jest:
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

Opis wymagań w dołączonym załączniku. 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na matysikk@uek.krakow.pl