asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Architektury
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

 

Znak: A0.494.2022.A9                                                                                                                      

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

w Katedrze Urbanistyki i Architektury Struktur Miejskich A-9

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony – 12 miesięcy

Reprezentowana dyscyplina naukowa: architektura i urbanistyka (dotyczy stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych)

1.       Niezbędne wymagania:

·         posiadanie tytułu zawodowego doktora inż. architekta;

·         doświadczenie w realizacji prac naukowo-badawczych lub dorobek publikacyjny w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych w dyscyplinie Architektura i Urbanistyka;

·         min. 5 letnie doświadczenie zawodowe architektoniczno-urbanistyczne na stanowisku architekta lub architekta prowadzącego w projektowaniu obiektów o zróżnicowanej skali w kraju lub/i za granicą;

·         posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia;

·         posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania bez ograniczeń;

·         dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego, (biegły język polski);

2.        Dodatkowe wymagania:

·         doświadczenie w pracy dydaktycznej na kierunku architektura;

·         udział w konferencjach naukowych ogólnopolskich i międzynarodowych;

·         min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu urbanistycznym lub co najmniej udział w opiniowaniu projektów, aktów prawa miejscowego;

·         doświadczenie w pracy w zespole  oraz współpracy z instytucjami zewnętrznymi;

·         znajomość oprogramowania MS Office, oraz oprogramowania graficznego i specjalistycznego: AutoCAD, Revit, Photoshop;

·         znajomość języka niemieckiego na poziomie minimum C1.

3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·         dyspozycyjność;

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;

·         aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;

·         udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;

·         aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;

·         inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;

·         udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu.

4.       Wymagane dokumenty:

·           podanie do Rektora;

·           szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

·           wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji oraz niepublikowanych prac, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie;

·           kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

·           kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności, również językowe;

·           oświadczenie o uzupełnieniu kursu pedagogicznego w pierwszym roku zatrudnienia lub zaświadczenie o ukończeniu go;

·           kwestionariusz osobowy ( do pobrania ze strony PK- zakładka Praca na PK)

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

– analizie złożonej dokumentacji

– przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory  internetowe).

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2022

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziały Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub nr 18  w godz. 8.00 – 14.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych, znak sprawy A0.494.2022.A9. lub przesłać w formie skanów na adres e-mail a-0@pk.edu.pl

Dokumenty należy złożyć w terminie do 15.06.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.06.2022

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub nr 18  w godz. 8.00 – 14.00 w dniach 11.07- 15.07.2022. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a-0@pk.edu.pl