asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Architektury
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Znak:A0.573.2022.A1-2                                                                                                      Kraków, dn. 03.06.2022r.

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA A-01

 

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy

Reprezentowana dyscyplina naukowa: architektura i urbanistyka 

 

 

1. Niezbędne wymagania:

a) stopień magistra inż. arch. nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka

b) posiadanie doświadczenia w realizacji prac naukowo-badawczych oraz posiadanie dorobku publikacyjnego

c) udokumentowane zainteresowanie problematyką związaną z ochroną i konserwacją    zabytków (dyplomy, szkolenia, konferencje, praktyka zawodowa)

d) posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia

e) praktyka projektowa zawodowa (min 2 lata), udział w konkursach projektowych, uprawnienia projektowe, względnie deklaracja o przystąpieniu do egzaminu w pierwszym roku zatrudnienia

f) doświadczenie w sporządzaniu wniosków grantowych, lub uczestnictwo w realizacji grantu badawczego. Konieczna deklaracja o złożenie przynajmniej 1 wniosku w trakcie pierwszego roku pracy

g) znajomość narzędzi BIM i oprogramowania MS Office,

h) udokumentowana znajomość języka obcego w stopniu zaawansowanym

 

2. Dodatkowe wymagania:

a) dyspozycyjność (Praca na Uczelni podstawowym miejscem zatrudnienia),

b) gotowość na wyjazdy warsztatowe i 2-tygodniowe praktyki studenckie, lub prowadzenie zajęć dydaktycznych w Chinach, w ramach współpracy działającej między uczelniami)

c) aktywność naukowa: staże, stypendia, studia zagraniczne, konferencje naukowe, kontakty i współpraca międzynarodowa,

d) aktywność zawodowa w dziedzinie ochrony zabytków lub projektowa- powiązana z adaptacjami, restauracją lub konserwacją zabytków

e) doświadczenie w pracy w zespole

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

A) Do obowiązków w zakresie kształcenia i wychowywania studentów oraz uczestnictwa w kształceniu doktorantów należy w szczególności:

realizacja pensum dydaktycznego, na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze 240 godzin w roku akademickim;
prowadzenie konsultacji ze studentami i doktorantami (w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny tygodniowo);
opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć;
udział w opracowywaniu oraz aktualizowaniu programów studiów;
przeprowadzanie egzaminów i zaliczeń, w tym egzaminów dyplomowych;
opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;
dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;
pomoc w opiece nad rozwojem naukowym doktorantów;
terminowe sporządzanie obowiązującej nauczycieli akademickich dokumentacji toku studiów;
aktywowanie ankiety oceny nauczyciela akademickiego, dokonywanej przez studentów i doktorantów dla poszczególnych przedmiotów. 
B) Do obowiązków w zakresie prowadzenia działalności naukowej należy w szczególności:

upowszechnianie wyników badań naukowych, w szczególności poprzez publikowanie artykułów naukowych i aktywny udział w konferencjach naukowych (co najmniej 1 publikacja wysoko punktowana rocznie)
prowadzenie lub udział w seminariach naukowych;
kształcenie kadry naukowej i opieka nad jej rozwojem;
udział w komercjalizacji wyników badań (patenty, prawa ochronne, projekty architektoniczne, wdrożenia);
opracowywanie wniosków grantowych oraz ubieganie się o środki budżetowe i pozabudżetowe na badania naukowe (co najmniej 1 aplikacja grantowa rocznie)
doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych, w tym w celu uzyskania kolejnych stopni naukowych i tytułu naukowego. 
C) Do obowiązków w zakresie prac organizacyjnych należy w szczególności:

praca w organach i ciałach kolegialnych uczelni, w tym w wydziałowych,
praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia oraz w procesie potwierdzania efektów uczenia się;
organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni;
organizowanie konferencji, sympozjów, seminariów i innych form aktywności akademickiej;
pełnienie roli opiekuna roku lub opiekuna grupy studenckiej, opieka nad kołami naukowymi i obozami naukowymi;
opieka nad praktykami zawodowymi studentów;
inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia.

4. Wymagane dokumenty:

1. Podanie do Rektora

2. Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub oświadczenie o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia,

6. Zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych lub oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu na uprawnienia w pierwszym roku zatrudnienia

7. Dokument potwierdzający znajomość języka obcego

8. Wykaz dorobku publikacyjnego, badawczego i projektowego

 

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

– analizie złożonej dokumentacji,

– przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych

 

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2022

 

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej , ul. Podchorążych 1, pok. 04, w godz. 9-14. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu  na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Katedrze Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, znak sprawy A0.573.2022.A1-2 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail a-0@pk.edu.pl Dokumenty należy złożyć w terminie do 04.07.2022 roku

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 29.07.2022

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, ul. Podchorążych 1, pok. 04, w godz. 9-14 w dniach  01.08-13.08.2022. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a-0@pk.edu.pl