asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Architektury
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Znak: A0.574.2022.A4                                                              Kraków, dn. 03.06.2022

 

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

 asystenta

w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Budowlanego

na Wydziale Architektury

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy

 

zgodnie z art. 114, ust. 2 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, (Dziennik Ustaw Nr 164, poz.1365 z 30.08.2005 r. z późniejszymi zmianami, zwłaszcza wprowadzonymi ustawą z dnia 18 marca 2011 roku (Dz. U. nr 84, poz. 455), dla osób, które ponadto spełniają warunki § 57 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2019.

 

 

1. Niezbędne wymagania:

 

a)    tytuł zawodowy magistra inż. architekta;

b)    praktyka zawodowa (autorstwo i współautorstwo projektów oraz realizacji);

c)    posiadanie uprawnień budowlanych wykonawczych w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń;

d)    posiadanie uprawnień budowlanych projektowych w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń;

e)    doświadczenie w pracy w firmie/firmach wykonawczych;

f)     doskonała umiejętność analizy dokumentacji projektowej i procesów budowy;

g)    doświadczenie w prowadzeniu współpracy z władzami samorządowymi
i otoczeniem gospodarczym (praktyczne doświadczenie nadzoru nad realizacjami inwestycji finansowanych ze środków publicznych);

h)    znajomość języka angielskiego;

i)      doświadczenie w prowadzeniu dyplomów inżynierskich i magisterskich;

j)      udokumentowane doświadczenie w pracy ze studentami – potwierdzone doświadczeniem dydaktycznymi w szkole wyższej;

k)    posiadanie przygotowania pedagogicznego lub w trakcie uczestnictwa w studiach podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego;

l)      doświadczenie przy pełnieniu funkcji konsultanta prac dyplomowych;

m)   studia podyplomowe z zakresu urbanistyki, architektury lub gospodarki przestrzennej;

 

 

2. Dodatkowe wymagania:

a)    dyspozycyjność;

b)    aktywność zawodowa;

c)    predyspozycje do pracy ze studentami;

d)    doświadczenie w pracach w zespole;

e)    znajomość oprogramowania MS Office, CAD, Graphisoft
ArchiCAD (BIM)

f)     pozytywny wynik egzaminu z zakresu służby przygotowawczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego;

g)    studium w zakresie grafiki komputerowej

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)    prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK  prowadzenie konsultacji ze studentami w wymiarze pracy zgodnym z Regulaminem pracy PK;

b)    obsługa zajęć dydaktycznych w zakresie ćwiczeń, konsultacji oraz wykładów;

c)    opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

d)    prowadzenie grup projektowych i seminaryjnych;

e)    prace administracyjno-organizacyjne;

f)     uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;

g)    praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia oraz w procesie potwierdzania efektów uczenia się;

h)    organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni;

i)      opieka nad praktykami zawodowymi studentów;

j)      inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni, poprawie jakości kształcenia;

k)    doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych.

 

 

4. Wymagane dokumenty:

a)    Podanie do Rektora

b)    szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

c)    list motywacyjny;

d)    kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

e)    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia pedagogicznego (lub zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w studiach podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego);

f)     kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 

 

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

– analizie złożonej dokumentacji,

– przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).

 

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2022

 

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziały Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub w godz. 9.00 – 14.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych, znak sprawy A0.574.2022.A4. lub przesłać w formie skanów na adres e-mail a-0@pk.edu.pl

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 04.07.2022

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 29.07.2022

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a-0@pk.edu.pl