Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie ekonomia i finanse
w Katedrze Studiów Europejskich i Integracji Gospodarczej
Instytutu Ekonomii
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

 

Główne zadania:

1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,

2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,

3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,

4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,

5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

 

Wymagania wobec kandydatów:

O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia wyższe z zakresu migracji międzynarodowych lub o zbliżonej tematyce (socjologia, demografia, ekonomika ludności) z wynikiem co najmniej dobrym, uzyskali tytuł zawodowy magistra i spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U., z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uczelni.

Od kandydata wymagana jest:

§  dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
§  w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

 

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2022 roku.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 października 2022 roku na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

 

Szczegółowy opis wymagań w dołączonym załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na matysikk@uek.krakow.pl