asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Znak:  A0.1102.7.2022.A8                                                                    Kraków, dn. 21.07.2022 r.

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta

w grupie pracowników badawczo–dydaktycznych

 

w Katedrze Architektury Krajobrazu A-8

na Wydziale Architektury

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy

 

zgodnie z art. 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, (Dz.U. z 2022 r., poz. 574), dla osób, które ponadto spełniają warunki § 57 Statutu Politechniki Krakowskiej z roku 2019.

 

1.    Niezbędne wymagania:

·         tytuł zawodowy magistra inż. architekta krajobrazu

·         posiadanie przygotowania pedagogicznego lub deklaracja ukończenia kursu pedagogicznego w pierwszym roku zatrudnienia

·         udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie B2

·         biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie

·         posiadanie publikacji w czasopiśmie z listy MNiSW/MEiN

 

2.    Dodatkowe wymagania:

·         predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej (np. udział w konferencjach naukowych, projektach badawczych)

·         znajomość oprogramowania MS Office, oraz programów graficznych do tworzenia wizualizacji 3D

·         znajomość podstaw fotografii

·         wskazanie dyscypliny architektura i urbanistyka jako dyscypliny swoich badań naukowych

·         wskazanie Politechniki Krakowskiej jako podstawowego miejsca pracy

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·         prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK, prowadzenie konsultacji ze studentami w wymiarze pracy zgodnym z Regulaminem pracy PK

·         obsługa zajęć dydaktycznych w zakresie ćwiczeń, konsultacji oraz wykładów

·         opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów

·         prowadzenie grup projektowych i seminaryjnych

·         prace administracyjno-organizacyjne

·         uczestnictwo w pracach naukowych jednostki

·         praca w komisjach rekrutacyjnych i komisjach egzaminacyjnych w procesie rekrutacji na studia oraz w procesie potwierdzania efektów uczenia się

·         organizowanie i uczestnictwo w akcjach promocyjnych uczelni

·         opieka nad praktykami zawodowymi studentów

·         inna działalność organizacyjna służąca usprawnieniu funkcjonowania uczelni i poprawie jakości kształcenia

·         doskonalenie własnych kwalifikacji zawodowych

 

4.    Wymagane dokumenty:

·         podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej

·         szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

·         list motywacyjny

·         kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony PK – zakładka Praca na PK)

·         kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie

·         kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i nabyte umiejętności

·         potwierdzenie odbycia szkolenia pedagogicznego lub deklaracja uzupełnienia w pierwszym roku zatrudnienia

·         dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego a w przypadku obcokrajowców także języka polskiego

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

– analizie złożonej dokumentacji,

– przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2022

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziały Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub w godz. 9.00 –14.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych, znak sprawy A0.1102.7.2022.A8 .lub przesłać w formie skanów na adres e-mail a-0@pk.edu.pl

Dokumenty należy złożyć w terminie do 31.08.2022r

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.09.2022r

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP oraz MEiN.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 w godz. 9.00 – 14.00 w dniach 26-30.09.2022r. Dokumenty, które nie zostały odebrane w tym terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a-0@pk.edu.pl