asystent w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych, w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej, w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych, w  zakresie nauk prawnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa międzynarodowego, w tym prawa Unii Europejskiej i prawa dyplomatycznego i konsularnego

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)  posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny w dyscyplinie nauki prawne;

2)   wykazują predyspozycje do pracy badawczej;

3)   posiadają przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej.

    Dodatkowe oczekiwania:

1)       biegła znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych w tym języku,

2)       odpowiedni dorobek naukowy obejmujący także publikacje wydane w językach obcych, w zakresie prawa międzynarodowego, w tym Unii Europejskiej i prawa dyplomatycznego i konsularnego,

3)       udokumentowane doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,

4)       czynny udział w życiu naukowym przejawiający się również w konferencjach i stażach krajowych i międzynarodowych,

5)       uczestnictwo w realizacji projektów badawczych,

6)       członkostwo w polskich i zagranicznych towarzystwach naukowych,

7)       dodatkowym atutem będzie udokumentowany udział w pracach eksperckich na rzecz podmiotów zewnętrznych, związany z praktycznym wykorzystaniem wiedzy.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę praca.bip.uj.edu.pl.