Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Statystyki

Katedra Statystyki Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Miejsce: Kraków
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko asystenta
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie ekonomia i finanse
w Katedrze Statystyki
Instytutu Metod Ilościowych w Naukach Społecznych
Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Główne zadania:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim,
2) realizacja badań naukowych, przygotowanie i publikacja wyników badań,
3) współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
4) działalność organizacyjna na rzecz Katedry, Instytutu i Uczelni,
5) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli studia o profilu matematycznym lub ekonomicznym z wynikiem co najmniej dobrym i uzyskali tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny i spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Od kandydata wymagane są:

 • zainteresowania naukowe oraz znajomość zagadnień z zakresu statystyki (statystyki opisowej, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki matematycznej) oraz metod wielowymiarowej analizy statystycznej, a także programów komputerowych służących do obliczeń statystycznych i języków programowania Python lub R,
 • przygotowanie do pracy dydaktycznej, doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych będzie dodatkowym atutem,
 • ukończone szkolenia lub staże z zakresu statystyki, programów komputerowych służących do obliczeń statystycznych, języków programowania Python lub R będą dodatkowym atutem,
 • doświadczenie w działalności publikacyjnej, udział w wydarzeniach popularyzujących naukę będą dodatkowym atutem,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o wyrażeniu zgody na zaliczenie do pracowników prowadzących działalność naukową (liczba N) w UEK,
 • w przypadku zatrudnienia złożenie oświadczenia pracownika o prowadzeniu działalności naukowej w dyscyplinie ekonomia i finanse,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, a w przypadku obcokrajowców – dobra znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

Zgłoszenia do konkursu należy składać:

 • osobiście w Dziekanacie Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Kraków, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 012A lub
 • elektronicznie na adres e-mail: matysikk@uek.krakow.pl z dopiskiem „Konkurs Asystent w Katedrze Statystyki”.

Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat zakwalifikowany na stanowisko asystenta w drodze konkursu w Dziale Zasobów Ludzkich, przed podpisaniem umowy o pracę.

*/Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Termin składania zgłoszeń – do dnia 17 lutego 2023 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2023 roku.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 marca 2023 roku na okres jednego roku z możliwością przedłużenia.
Informacja o wynikach konkursu będzie dostępna w BIP Uczelni oraz w BIP Ministra.

Przebieg procesu wyboru:
Ocena formalna złożonych dokumentów.
Wyłonienie kandydatów/ kandydatek spełniających wymogi formalne opisane w ogłoszeniu o konkursie, zaproszenie do drugiego etapu – rozmowy z komisją konkursową.
Ogłoszenie wyników konkursu w BIP Uczelni oraz w BIP Ministra.

 

Szczegóły oferty, w tym wykaz wymaganych dokumentów – w załączonym pliku. 

Załączniki