ASYSTENT w grupie pracowników badawczych

Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 170 000 brutto brutto
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA w grupie pracowników badawczych

w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ
na Wydziale Filozoficznym  w zakresie związanym z realizacją projektu pt. „Program Pozytywnego Zdrowia”,
finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu POLS  (el. PSP: Z/IPZ/00348)

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny;

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej,

Rekrutacja na stanowisko asystenta w projekcie pt. „Program Pozytywnego Zdrowia” jest połączona z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ (na 3 letni program) zgodnie ze specjalną procedurą konkursową. Osoba, która podejmie pracę w projekcie w momencie zatrudnienia będzie miała też status doktoranta.

Dodatkowo kandydat(ka) powinien (powinna) spełniać następujące kryteria:

1.       Tytuł magistra studiów wyższych (kierunki z zakresu nauk społecznych i nauk o zdrowiu, np. psychologii, socjologii, metod ilościowych, ekonomii, statystyki, demografii, zdrowia publicznego),

2.       Zainteresowania badawcze związane z tematyką projektu,

3.       Zainteresowanie przygotowaniem wg swojej koncepcji pracy doktorskiej pod nadzorem kierownika projektu,

4.       Znajomość statystyki i posiadanie umiejętności analitycznych, doświadczenie w analizach statystycznych,

i pracy z danymi ilościowymi,

5.       Bardzo dobra organizacja pracy, niezawodność i punktualność,

6.       Doskonałe umiejętności komunikacyjne,

7.       Biegły angielski.

Znajomość języka polskiego nie jest wymagana.

Oferujemy:

Wynagrodzenie w kwocie maksymalnie 170.000 brutto brutto za cały okres trwania projektu tj. do 14.10.2023 r.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na UJ niezwłocznie/od zaraz do końca trwania projektu tj. 14.10.2023 r. z opcją przedłużenia.
Zostanie uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UJ w ramach sześciosemestralnego programu w dyscyplinie nauki socjologiczne.
Po zakończeniu projektu zagwarantowane finansowanie w ramach stypendium doktorskiego na pozostały okres trwania studiów doktoranckich (w sumie na okres 3 lat).
Ścisłą współpracę z kierownikiem projektu, który ma rozległe doświadczenie w pracy badawczej (praca naukowa na Uniwersytecie Harvarda oraz European Commission Joint Research Centre), publikacyjnej (ponad 50 artykułów opublikowanych w czasopismach uwzględnionych w bazie Web of Science) oraz mentorskiej (studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranci oraz naukowcy posiadający stopień doktora).
Wsparcie mentorskie w zakresie przygotowania koncepcji pracy doktorskiej oraz samej pracy doktorskiej.
Wsparcie mentorskie oraz współpracę w zakresie przygotowania publikacji naukowych.
Możliwość współpracy w innych projektach realizowanych w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ.
 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych UJ,
ul. Ingardena 3, 30-060 Kraków, pok. 209 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: ceapp@uj.edu.pl następujące dokumenty:

1. podanie,
2. CV wraz z informacją o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata oraz z wykazem publikacji (jeżeli kandydat posiada),
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg druku),
4. odpis dyplomu magisterskiego lub doktorskiego – jeżeli kandydat posiada,
5. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
6. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
7. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
8. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
9. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
 

Zastrzegamy sobie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

Więcej informacji na temat projektu dostępnych jest na stronie https://ceapp.uj.edu.pl/pols

Termin rozpoczęcia konkursu: 21.01.2022 r.   
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 07.02.2022 r.   

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 15.02.2022 r.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń (3, 6-9) można pobrać na stronie:

http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na halszka.siudak@uj.edu.pl