Asystent w grupie pracowników badawczych (post-doc)

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Zakład Biofizyki Komórki ogłasza konkurs na stanowisko post-doca dla osób mających doświadczenie w dziedzinie biologii komórki i/lub biofizyce. Post-doc będzie współrealizował projekt dotyczący mechanizmów indukcji uszkodzeń i naprawy DNA w oocytach i komórkach somatycznych ssaków. W projekcie stosowane są techniki z zakresu biologii komórki i biofizyki takie jak mikroskopia fluorescencyjna, obrazowanie superrozdzielcze oraz zróżnicowane metody detekcji uszkodzeń i naprawy DNA.

Celem projektu jest zrozumienie mechanizmów stojących za niższym w porównaniu do komórek somatycznych wskaźniku liczby mutacji w żeńskich komórkach rozrodczych. Badania prowadzone w ramach projektu obejmują m.in.: pomiary liczby pojedynczych pęknięć DNA (SSBs) w oocytach i komórkach somatycznych, pomiary i obrazowanie lokalizacji czynników decydujących o naprawie pojedynczych uszkodzeń DNA w oocytach i komórkach somatycznych, ocenę zdolności naprawczych oocytów i zygot oraz ocenę roli komponentów naprawczych. Szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

Do konkursu mogą  przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 166 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,

2) wykazują predyspozycje do pracy badawczej,

3) posiadają podstawową wiedzę w zakresie biologii komórki, biofizyki i mikroskopii fluorescencyjnej,

4) wykazują dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Zainteresowane osoby proszone są o wysłanie życiorysu (curriculum vitae) na adres kierownika projektu (jerzy.dobrucki@uj.edu.pl). Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (Skype, Zoom, Teams).

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 30.09.2022.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 7.10.2022.

Planowana początkowa data zatrudnienia: 23.10.2022.

Okres zatrudnienia: 3 lata

 

Pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego są objęci ubezpieczeniami emerytalnymi i zdrowotnymi. Uniwersytet  oferuje również możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych pakietów opieki medycznej oraz sportowych (np. karta Multisport), i in.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jerzy.dobrucki@uj.edu.pl