asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: do negocjacji zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • matematyka

Opis stanowiska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA
w grupie pracowników DYDAKTYCZNYCH
w Katedrze Matematyki Stosowanej
Wydziału Informatyki i Telekomunikacji
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba dostępnych stanowisk: 1
Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy
Reprezentowana dyscyplina naukowa: matematyka
1. Niezbędne wymagania:
• posiadanie co najmniej tytułu magistra matematyki;
• posiadanie znaczących osiągnięć w czasie studiów;
• posiadanie przygotowania pedagogicznego (lub uzupełnienie go w ciągu
1 roku);
• posiadanie udokumentowania znajomości języka obcego (preferowany
język angielski);
• wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem
pracy.
2. Dodatkowe wymagania:
• umiejętność pracy w zespole;
• umiejętność prowadzenia prac naukowo-badawczych;
• udział w seminariach i konferencjach naukowych;
• w przypadku obcokrajowców udokumentowana znajomość języka
polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
• prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami
w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;
• aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;
• udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;
• aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;
• inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;
• udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi
zawodowemu;
4. Wymagane dokumenty:
• podanie do Rektora;
• szczegółowe CV;
• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
• kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
lub nabyte umiejętności jeśli kandydat posiada;
• autoreferat;
• zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub oświadczenie o
uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia;
• dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku
obcokrajowców dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.
Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego
na:
• analizie złożonej dokumentacji;
• przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych;
• wysłuchaniu wygłoszonego referatu
Wymagane dokumenty należy składać w:
Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej 24, 31-
155 Kraków, budynek Wydziału Architektury (lewy parter) tel. 12 628 31 58
w godzinach od 9.00 do 13.00.
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na
stanowisko Asystenta w grupie pracowników dydaktycznych lub należy przesłać
w formie skanów na adres e-mail katarzyna.pol@pk.edu.pl. Dokumenty należy złożyć
w terminie 16.06.2023r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których
aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez
Wydziałową Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie
opublikowana na stronie BIP Politechniki Krakowskiej oraz Ministerstwa Edukacji
i Nauki.
Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki
i Telekomunikacji w dniach 21-30.06.2023 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane
w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.