Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Mechaniczny PK
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Znak: M-04.1102.1.2022                                                      Kraków, dn. 31.05.2022 r.

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Pojazdów Samochodowych

na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej

 

Wymiar etatu: pełen etat

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 12 miesięcy

Zatrudnienie od: 01.10.2022 r.

Reprezentowana dyscyplina naukowa: Inżynieria Mechaniczna

1.    Niezbędne wymagania:

·       posiadanie co najmniej tytułu magistra inżyniera, równorzędnego lub wyższego na kierunku: mechatronika, mechanika i budowa maszyn lub pokrewnym,

·       uzyskanie znaczących osiągnięć w czasie studiów lub w dotychczasowej pracy zawodowej,

·       posiadanie przygotowania pedagogicznego lub uzupełnienie go w pierwszym roku zatrudnienia,

·       wiedza z obszaru mechatroniki, elektrotechniki i elektroniki samochodowej, umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim,

·       udokumentowana znajomość języka obcego (preferowany j. angielski) oraz języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych.

2.    Dodatkowe wymagania:

·       posiadanie doświadczenia dydaktycznego zdobytego w ramach studiów doktoranckich lub stażu przygotowującego do pracy nauczyciela akademickiego,

·       posiadanie dorobku naukowego potwierdzonego publikacjami i referatami na konferencjach naukowych,

·       udokumentowany udział w realizacji projektów badawczych lub B+R.

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·       realizacja pensum dydaktycznego na zasadach określonych w Regulaminie Pracy PK, tj. w wymiarze 360 godzin w roku akademickim,

·       prowadzenie stałych konsultacji ze studentami oraz egzaminów i zaliczeń,

·       opracowywanie materiałów dydaktycznych do prowadzonych zajęć i ich aktualizacja do obecnego stanu wiedzy,

·       dążenie do rozwoju osobistego poprzez realizację ścieżki awansu naukowego, publikacje w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, udział w konferencjach naukowych, pracach zespołów badawczych, konkursach o granty etc.,

·       aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Katedry.

4.    Wymagane dokumenty:

·       podanie do JM Rektora o zatrudnienie na stanowisku asystenta dydaktycznego,

·       szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia),

·       kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

·       zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub oświadczenie o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia,

·       certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka obcego oraz,
w przypadku obcokrajowców, dokument potwierdzający znajomość języka polskiego,

·       wykaz osiągnięć, ważniejszych publikacji i niepublikowanych prac, odbyte kursy
i szkolenia oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie.

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

–       analizie złożonej dokumentacji,

–       przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory internetowe).

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Katedry Pojazdów Samochodowych przy al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków (budynek G pokój G150), w godz. 8.00-14.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych, znak sprawy M-04.1102.1.2022 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail: m4sekretariat@pk.edu.pl. Dokumenty należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2022 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu na Wydziale Mechanicznym: do 15 lipca 2022r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w sekretariacie Katedry Pojazdów Samochodowych przy al. Jana Pawła II 37, 31-864 Kraków (budynek G pokój G150), w dniach 18-22 lipca 2022 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.