asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Architektury
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Znak: A0.604.2022.A5                                                                       Kraków, dn. 10.06.2022

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

asystenta

w grupie pracowników dydaktycznych

 

w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego A-5

Wymiar etatu: 1

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesiące

Reprezentowana dyscyplina naukowa: architektura i urbanistyka (dotyczy stanowisk dydaktycznych)

 

1.       Niezbędne wymagania:

 

·         posiadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera architekta;

·         minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe architektoniczno-urbanistyczne na stanowisku projektanta;

·         posiadanie przygotowania pedagogicznego;

·         biegła znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 potwierdzona certyfikatem językowym

 

 

2.        Dodatkowe wymagania:

·         doświadczenie dydaktyczne lub praktyczne w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego

·         doświadczenie w pracy dydaktycznej: prowadzenie grup projektowych i ćwiczeniowych specjalizacja Architektura i Planowanie Wsi, Projektowanie Ruralistyczne i Projektowanie Specjalistyczne – Rewitalizacja Obszarów Wiejskich;

·         predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;

·         współpraca z kołem naukowym;

·         doświadczenie w pracy w zespole w firmach architektonicznych rodzimych i zagranicznych;

·         doświadczenie studiowania na zagranicznej uczelni;

·         znajomość oprogramowania MS Office, oraz oprogramowania graficznego i specjalistycznego: AutoCAD, CorelDraw, WordPress;

·         znajomość podstaw fotografii, tworzenia grafik internetowych 

·         wskazanie dyscypliny architektura i urbanistyka jako dyscypliny swoich badań naukowych;

·         odbycie wstępnego i okresowego kursu bhp dla nauczycieli akademickich;

 

 

3.       Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

·  prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;

·  aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;

·  udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;

·  aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych jednostki;

·  inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;

·  udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu.

 

4.       Wymagane dokumenty:

·           podanie do Rektora;

·           szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

·           kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

·           kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;

·           oświadczenie o uzupełnieniu kursu pedagogicznego w pierwszym roku zatrudnienia lub zaświadczenie o ukończeniu go;

·           certyfikat lub inne zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2;

·           kwestionariusz osobowy ( do pobrania ze strony PK- zakładka Praca na PK)

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

– analizie złożonej dokumentacji

– przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych (bezpośrednich lub poprzez komunikatory  internetowe).

 

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2022

 

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziały Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub nr 18  w godz. 9.00 – 14.00. Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników  dydaktycznych, znak sprawy A0.604.2022.A5  lub przesłać w formie skanów na adres e-mail a-0@pk.edu.pl

 

Dokumenty należy złożyć w terminie do 11.07.2022

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 29.07.2022

 

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój nr 04 lub nr 18  w godz. 9.00 – 14.00. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na mrekuc@pk.edu.pl