Asystent w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Architektury
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: architektura i urbanistyka

Znak: A0.617.2022.A7                                                                              Kraków, dn. 20.06.2022.

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA  W  GRUPIE  PRACOWNIKÓW  DYDAKTYCZNYCH

w  KATEDRZE  RYSUNKU, MALARSTWA I RZEŹBY A-7

Wymiar etatu: pełny

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony:  12  miesięcy

Reprezentowana dyscyplina naukowa : (dotyczy stanowisk badawczych i badawczo-dydaktycznych)

1.    Niezbędne wymagania:

·         tytuł zawodowy magistra inżyniera architekta;

·         deklaracja ukończenia kursu studium pedagogicznego w pierwszym roku zatrudnienia;

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów architektonicznych, w tym rysunek lub rzeźba na uczelni wyższej o profilu technicznym w j. polskim i w j. angielskim;

·         znajomość języka angielskiego;

·         znajomość programów projektowych i komputerowych, w tym programów 3D (Adobe Photoshop, Autodesk AutoCad, 3Dstudio Max, Vray, Sketchup);

·          znajomość procesu projektowania architektonicznego i procesu inwestycyjnego;

·         znajomość projektowania obiektów architektonicznych i ich realizacji;

 

2.    Dodatkowe wymagania:

·         doświadczenie w zakresie projektowania, w tym  w biurach zagranicznych;

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z przedmiotów architektonicznych, w tym rysunek na uczelni wyższej o profilu technicznym w j. polskim i w j. angielskim;

·         doświadczenie zawodowe i realizacyjne w zakresie prezentacji architektury i architektury wnętrz, tworzenia i wykonywania instalacji przestrzennych;

·         znajomość grafiki komputerowej;

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·         obsługa zajęć dydaktycznych w zakresie ćwiczeń z rysunku odręcznego w wymiarze 360 godzin w roku akademickim w ramach przedmiotów: Techniki Warsztatowe: Rysunek Odręczny, Techniki Warsztatowe i Modelowanie: Rzeźba, Praktyki Warsztatowe: Praktyka Rysunkowa, Malarstwo w Warsztacie Projektowym, Ilustracja Procesu Projektowego oraz Workshop Technics: Freehand Drawing, Drawing Intership, Workshop & Modeling Techniques: Scuplture, Painting in Design Process, Illustration of Design Process;

·         prowadzenie grup warsztatowych w zakresie ćwiczeń z rysunku ze studentami;

·         opieka nad pracami zaliczeniowymi i semestralnymi studentów;

·         dbałość o wysoką jakość kształcenia i zgodność pracy dydaktycznej z zasadami wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia;

·         prace administracyjno-organizacyjne;

·         prace dokumentacyjne i archiwizacyjne jednostki;

4.    Wymagane dokumenty:

o     podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Krakowskiej;

o     szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

o     kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony PK – zakładka Praca na PK);

o     kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

o kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;

o wykaz osiągnięć oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na zatrudnienie;

o dla osób zatrudnionych w szkolnictwie wyższym (poza PK) – dwie ostatnie ankiety oceny okresowej przeprowadzonej u dotychczasowego pracodawcy.

o dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego a w przypadku
obcokrajowców także języka polskiego.

Planowany termin rozpoczęcia zatrudnienia: 01.10.2022

Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Architektury przy ul. Podchorążych 1, pokój 04 lub 18 w godz. 9.00 – 14.00
Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników dydaktycznych , znak sprawy A0.617.2022.A7 lub przesłać w formie skanów na adres e-mail a-0@pk.edu.pl. Dokumenty należy złożyć w terminie do 20.07.2022

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 14.09.2022

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Komisję Rekrutacyjną. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MNiSW.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana w dniach  15.09.2022 – 22.09.2022r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

*niepotrzebne skreślić

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a-0@pk.edu.pl