asystent w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • informatyka techniczna i telekomunikacja

Opis stanowiska

REKTOR

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko

ASYSTENTA

w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki

w grupie pracowników dydaktycznych

na I etacie

Data ogłoszenia: 24.05.2023 r.

Termin składania ofert: 23.06.2023 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim i w języku angielskim. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)      posiadanie tytułu magistra lub magistra inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych.

2)      mile widziane ukończone studia podyplomowe z zakresu współczesnych technologii internetowych,

3)      udokumentowana znajomość aktualnych technologii informatycznych,

4)      predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej,

5)      mile widziane doświadczenie w pracy naukowej, kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z informatyki oraz doświadczenie praktyczne z zakresu pracy na stanowiskach związanych z technologiami informatycznymi.

6)      biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

7)      Doświadczenie w prowadzeniu kursów z zakresu: baz danych, technologii internetowych (HTML, SCC, JS, PHP, MySQL)

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)      prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku informatyka i pokrewnych;

2)      aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjnych Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)    podanie do JM Rektora o zatrudnienie;

2)    kwestionariusz osobowy, życiorys (CV);

3)    kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych lub uzyskania stopni naukowych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.);

4)    wykaz projektów badawczych, w których brał(a) udział kandydat(ka);

5)    kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających ewentualne dodatkowe kwalifikacje;

6)    oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie pierwszym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu);

7)    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

8)    oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.);

9)    oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi
za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Sekretariat Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki, pokój 418N lub adres mailowy: ii@up.krakow.pl do dnia 23.06.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 07.07.2023 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia: 01.10.2023 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki (ul. Podchorążych 2, pok. 418N, 30-084 Kraków) w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Załączniki