asystent w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o bezpieczeństwie

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Instytucie Bezpieczeństwa i Informatyki w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 15.05.2023 r.

Termin składania ofert: 14.06.2023 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zaangażowanie w pracę naukową. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)      Ukończone studia magisterskie w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa zdrowotnego/narodowego lub zarządzania kryzysowego.

2)      poświadczone certyfikatami uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach z zakresu ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej lub bezpieczeństwa.

3)      uprawnienia ratownika medycznego zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dn. 8 września 2006 r. (DZ.U. 2006 nr. 191, poz. 1410 z późniejszymi zmianami).

4)      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu nauk o bezpieczeństwie w ostatnich 3-5 latach.

5)      biegła znajomość języka polskiego i angielskiego pozwalająca na prowadzenie zajęć na kierunkach bezpieczeństwo zdrowotne.

6)      minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zawodzie ratownika medycznego.

7)      minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń. 

8)      aktualnie ukończone kursy ALS, EPALS, ITLS lub równoważne – certyfikowane przez ERC lub AHA.

9)      uprawnienia instruktorskie w zakresie BLS/AED.

10)  dowolnie wybrane uprawnienia instruktorskie z wybranego zakresu: ITLS, ALS, ACLS, PALS, EPALS, PHTLS.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)      Realizacja zadań związanych z kształceniem studentów (w języku polskim).

2)      Publikowanie wyników badań w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym oraz w monografiach.

3)      Realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

4)      Aktywny udział w pracach organizacyjnych Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)        podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)       kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)        kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych za granicą – tłumaczenia wraz z zaświadczeniem z MNiSW potwierdzającym równoważność stopnia lub tytułu naukowego),

4)      kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

5)      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

6)      oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

7)      oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.),

8)      oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Romana Ingardena 4, 30-060 Kraków, Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki, pok. 203N, Kraków, lub drogą mailową na adres email: inob@up.krakow.pl do dnia 14.06.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 10.07.2023 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2023 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem; ostateczną decyzje o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymają zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych.

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki, pok. 203N ul. Romana Ingardena 4, 30-060 Kraków w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl