Asystent w Instytucie Fizyki

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

REKTOR

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS na stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Fizyki w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

(Katedra Fizyki Teoretycznej i Dydaktyki Fizyki)

Data ogłoszenia: 17.05.2021 r.

Termin składania ofert: 16.06.2021 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są głównie w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie tytułu zawodowego magistra w zakresie fizyki lub nauk pokrewnych.

Dodatkowe wymagania w stosunku do osób przystępujących do konkursu:

1)      posiadanie dorobku z zakresu fizyki teoretycznej,

2)      doświadczenie w pracy organizacyjnej,

3)      znajomość języka obcego angielskiego na poziomie, co najmniej umożliwiającym prowadzenie zajęć w języku angielskim,

4)      znajomość technologii informacyjno-komunikacyjnych na poziomie, co najmniej umożliwiającym prowadzenie kursów z ich zastosowaniem,

5)      wysokie kompetencje interpersonalne.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)      uczestniczenie w pracach badawczych z zakresu fizyki teoretycznej,

2)      przygotowywanie aplikacji o finansowanie projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

3)      publikowanie wyników naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym,

4)      czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych,

5)      uczestniczenie w pracach organizacyjnych Instytutu oraz Katedry Fizyki Teoretycznej i Dydaktyki Fizyki,

6)      prowadzenie zajęć dydaktycznych (głównie w języku polskim, ale również w języku angielskim).

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)     podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)      kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)      kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

4)      wykaz publikacji,

5)      wykaz wystąpień konferencyjnych,

6)      wykaz projektów badawczych, w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka),

7)      kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

8)      opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy, a w przypadku braku zatrudnienia promotora/opiekuna realizowanej/zrealizowanej rozprawy doktorskiej,

9)      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

10)  oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

11)  oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

12)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi
za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Sekretariat Instytutu Fizyki, pok. 515, lub drogą mailową na adres: ifiz@up.krakow.pl do dnia 16.06.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 28.06.2021 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia: 01.10.2021 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres
e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Fizyki, pok. 515 ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl