asystent w Instytucie Informatyki

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS na stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Informatyki w grupie pracowników BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH na I etacie

Data ogłoszenia: 23.06.2021r.

Termin składania ofert: 23.07.2021r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, zaangażowanie w pracę naukową. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)      posiadanie tytułu magistra informatyki lub magistra inżyniera informatyki,

2)      udokumentowana znajomość aktualnych technologii informatycznych,

3)      predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowej i dydaktycznej,

4)      mile widziane doświadczenie w pracy naukowej, kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z informatyki oraz doświadczenie praktyczne z zakresu pracy na stanowiskach związanych z technologiami informatycznymi,

5)      biegła znajomość języka polskiego i innego języka obcego nowożytnego w mowie i w piśmie umożliwiająca swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

1)      prowadzenie badań naukowych w zespole badawczym, w tym publikowanie w czasopismach i materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym, których punktacja w oparciu o aktualne wykazy ministerialne będzie kwalifikowała te osiągnięcia do wykazania w ewaluacji dyscypliny. Prace te muszą być publikowane z afiliacją: Instytut Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

2)      prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunku informatyka i pokrewnych,

3)      aplikowanie o projekty badawcze,

4)      czynny udział w konferencjach,

5)      uczestniczenie w pracach organizacyjnych Instytutu Informatyki,

6)      realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)      podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu;

2)      kwestionariusz osobowy, życiorys (CV);

3)      kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych lub uzyskania stopni naukowych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326, w związku z art. 327 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478);

4)      wykaz publikacji;

5)      wykaz projektów badawczych, w których brał(a) udział kandydat(ka);

6)      kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających ewentualne dodatkowe kwalifikacje;

7)      oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

8)      oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478);

9)      oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi
za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Sekretariat Instytutu Informatyki, pokój 402N do dnia 23.07.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 15.09.2021 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia: 01.10.2021 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Informatyki (ul. Podchorążych 2, pok. 402N, 30-084 Kraków) w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl