Asystent w Instytucie Nauk Technicznych

Instytut Nauk Technicznych
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w Instytucie Nauk Technicznych

Data ogłoszenia: 4.01.2022 r.

Termin składania ofert: 3.02.2022 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę – na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)    tytuł zawodowy magistra, inżyniera lub magistra inżyniera w dyscyplinie informatyka, informatyka techniczna lub pokrewnych

2)    predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.

3)    znajomość (na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych), następujących zagadnień:
– architektura systemów komputerowych,
– inżynieria oprogramowania,
– kryptografia i bezpieczeństwo systemów komputerowych,
– programowanie aplikacji internetowych (PHP, Javascript) i mobilnych (na platformie NET),
– systemy operacyjne, inżynieria systemowa, sieci komputerowe,
– projektowanie baz danych,
– systemy ERP,

4)    udokumentowany udział w projekcie edukacyjnym,

5)    biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)     realizacja zadań związanych z kształceniem studentów,

2)     aktywne uczestnictwo w działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu Nauk Technicznych,

3)     realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)     podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)     kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)     kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych i dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 328 USZWiN),

4)     wykaz publikacji (lata 2017-2020),

5)     wykaz projektów badawczych w realizacji, których brał(a) udział kandydat(ka),

6)     kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

7)     ewentualna opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy,

8)     oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

9)     oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

10)  oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

11)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi
za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Nauk Technicznych, ul. Podchorążych 2,  30-084 Kraków (p.32) lub drogą mailową na adres: technika@up.krakow.pl do dnia 3.02.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia: 11.02.2022 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia: 01.03.2022 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Nauk Technicznych, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków (pok. 32) w terminie 30 od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na technika@up.krakow.pl