asystent w Instytucie Neofilologii, Filologia Germańska

Instytut Neofilologii
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS na stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Neofilologii – Filologia Germańska, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 05.07.2021r.

Termin składania ofert: 04.08.2021 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku niemieckim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)                            posiadanie tytułu magistra filologii germańskiej,

2)    skonkretyzowany temat pracy doktorskiej zgodny z zadeklarowaną dziedziną badawczą (preferowana dziedzina: translatoryka),

3)    doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania języka niemieckiego,

4)    czynny udział w życiu naukowym (np. wystąpienia na konferencjach i sympozjach oraz publikacje naukowe),

5)    udokumentowany dorobek naukowy w zakresie translatoryki gwarantujący dalszy rozwój naukowy,

6)    doświadczenie w tłumaczeniu tekstów specjalistycznych.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)      realizacja zadań związanych z kształceniem studentów,

2)      aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu/Katedry,

3)      udział w projektach naukowo-badawczych,

4)      rozwój naukowy i publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz w czasopismach o zasięgu krajowym lub międzynarodowym,

5)      realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)    podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)    kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)    autoreferat (informacja o przebiegu pracy zawodowej, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych, organizacyjnych),

4)    kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

5)    wykaz publikacji naukowych (z ostatnich trzech lat),

6)    wykaz projektów badawczych, w których brał(a) udział kandydat(ka),

7)    wykaz wystąpień konferencyjnych, 

8)    kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

9)    opinie albo referencje promotora pracy magisterskiej lub przełożonych z poprzedniego miejsca pracy lub obecnego miejsca pracy,

10)                       oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

11)                       oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

12)                       oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

13)                       oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478). 

 

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Neofilologii, sekretariat Filologii Germańskiej, ul. Studencka 5, pok. 113, 31-116 Kraków, lub drogą mailową na adres: filologia.germanska@up.krakow.pl do dnia 04.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 09.09.2021 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2021 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem; ostateczną decyzje o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie i miejscu. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Wymagane będzie osobiste stawienie się na rozmowie. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w Instytucie Neofilologii, sekretariat Filologii Germańskiej, ul. Studencka 5, pok. 113, 31-116 Kraków, w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl