asystent w Instytucie Spraw Społecznych

Instytut Spraw Społecznych
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

OGŁASZA KONKURS na stanowisko ASYSTENTA w Instytucie Spraw Społecznych w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 12.07.2021 r.

Termin składania ofert: 11.08.2021 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę, na czas określony, obowiązki dydaktyczne realizowane są w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)        tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk społecznych,

2)        aktualny dorobek naukowy z obszaru zarządzania,

3)        biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie,

4)        biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,

5)        doświadczenie w pracy akademickiej.

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie:

1)        realizacja zadań związanych z kształceniem studentów,

2)        aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, w tym w działalności organizacyjnej na rzecz Instytutu,

3)        gotowość do prowadzenia zajęć w języku obcym,

4)        publikowanie wyników badań w monografiach naukowych oraz czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznym w językach: polskim i obcych,

5)        realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)     podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)      kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)      kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych  ( w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

4)      autoreferat,

5)      aktualny wykaz publikacji,

6)      wykaz projektów badawczych w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka),

7)      kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

8)      ewentualna opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy,

9)      oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

10)  oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

11)  oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478),

12)  oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata.

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, z dopiskiem Instytut Spraw Społecznych lub drogą mailową na adres iss@up.krakow.pl (preferowana forma aplikacji) do dnia 11.08.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do dnia 16.09.2021 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.10.2020 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamknięcie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczne z zatrudnieniem; ostateczną decyzje o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Spraw Społecznych os. Stalowe 17, 31-922 Kraków (p.112) w terminie 30 od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na doz@up.krakow.pl