asystent w Instytucie Sztuki i Designu

Instytut Sztuki i Designu
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina sztuki
  • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na podstawie przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574)  – zgodnie z art. 119 tejże ustawy oraz § 76 Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ogłasza konkurs na stanowisko

Asystenta w Instytucie Sztuki i Designu w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Data ogłoszenia: 18.01.2023 r.

Termin składania ofert: 17.02.2023 r.

Warunki zatrudnienia: wymiar etatu: pełny etat, rodzaj umowy: o pracę na czas określony, na okres do czterech lat, obowiązki dydaktyczne realizowane są głównie w języku polskim, oczekiwane jest zainteresowanie pracą naukową, Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 574) oraz niżej wymienione wymagania kwalifikacyjne.

Warunki przystąpienia do konkursu:

1)    posiadanie tytułu magistra w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,

2)    znajomość metodyki projektowania, procesów oraz specyfiki etapów projektowych,

ze szczególnym naciskiem na projektowanie produktu (industrial design/ art design)

3)    dorobek artystyczny w zakresie projektowania (industrial design /art design)

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na uczelni wyższej.

Dodatkowe wymagania w stosunku do osób przystępujących do konkursu:

1)    Portfolio prac,

2)    kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ew. dodatkowe kwalifikacje,

3)    wykaz projektów badawczych i grantów, w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka).

W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie przede wszystkim:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych, aktywny udział w działaniach organizacyjnych oraz naukowo-artystycznych wynikających z obowiązków poza dydaktycznych (gotowość poświecenia czasu na pracę poza godzinami dydaktycznymi)

Wykaz wymaganych dokumentów, które powinien złożyć kandydat/ka:

1)      podanie do JM Rektora o przystąpieniu do konkursu,

2)    kwestionariusz osobowy, życiorys (CV),

3)    kserokopie dyplomu(ów) ukończenia studiów wyższych  (w przypadku dyplomów uzyskanych w państwie członkowskim UE, OECD lub EFTA konieczne jest tłumaczenie przysięgłe na język polski – wobec brzmienia art. 326 w związku z art. 327 Ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),

4)    wykaz publikacji / PORTFOLIO (wystawy/ projekty itp.)

5)    wykaz wystąpień konferencyjnych (nie jest wymagane)

6)    wykaz projektów badawczych, ale także projektów koncepcyjnych lub/i budowlanych w realizacji których brał(a) udział kandydat(ka),

7)    kopie certyfikatów, świadectw i innych dokumentów potwierdzające ewentualne dodatkowe kwalifikacje,

8)    opinia albo referencje przełożonego z poprzedniego lub obecnego miejsca pracy lub promotora/opiekuna realizowanej/zrealizowanej rozprawy doktorskiej,

9)    oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy (w przypadku wygrania konkursu),

10) oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,

11) oświadczenie o braku pokrewieństwa zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574),

12) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 574).

Uwaga: 1) dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje powinny być kopiami potwierdzonymi
za zgodność  z oryginałem; 2) składane dokumenty powinny zostać podpisane przez kandydata

Zgłoszenia na konkurs wraz z wymienioną w ogłoszeniu dokumentacją należy składać osobiście lub przesłać na adres: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podbrzezie 3 Kraków, Sekretariat pok. 3.4, lub drogą mailową na adres insztuki@up.krakow.pl do dnia 17.02.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu do: 22.02.2023 r.

Planowana data zatrudnienia od dnia 01.03.2023 r.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Pozytywna rekomendacja Komisji Konkursowej stanowi podstawę do wszczęcia postępowania zmierzającego do zatrudnienia na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zgodnie z trybem określonym w Statucie Uczelni oraz aktach wewnątrzuczelnianych. Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty oraz zamkniecie konkursu bez wyłonienia kandydata. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest jednoznaczna z zatrudnieniem, ostateczną decyzję o nawiązaniu stosunku pracy podejmuje Rektor Uczelni.

„Wysłanie dokumentów aplikacyjnych będących odpowiedzią na niniejsze ogłoszenie oznacza zapoznanie się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych kandydata do pracy w procesie rekrutacyjnym, załączonej do niniejszego ogłoszenia”.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
https://bip.up.krakow.pl/dokumenty-do-pobrania/

Organizator konkursu może przewidzieć rozmowę kwalifikacyjną bezpośrednio lub za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej w wyznaczonym przez siebie terminie. Kandydaci otrzymują zaproszenie na adres
e-mail, który wskażą w dokumentach konkursowych. Uczelnia nie odsyła dokumentów konkursowych. Dokumenty można odebrać w sekretariacie Instytutu Sztuki i Designu, pok. 3.4 ul. Podbrzezie 3, Kraków, w terminie 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Załączniki