Instruktor

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko INSTRUKTORA w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,  specjalizacja: judo

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 4 pkt.1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej,
2) wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej,

Dodatkowe wymogi:
3) tytuł trenera judo,
4) doświadczenie w pracy jako trener judo.

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJ, Kraków, ul. Piastowska 26 pok. nr 4 następujące dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. odpis dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,
5. informację o posiadanym dorobku zawodowym kandydata oraz informacje o przygotowaniu do prowadzenia pracy dydaktycznej,
6. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
7. pozytywną opinię o pracy dydaktycznej potwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,
8. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
9. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
10. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,
11. informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Termin rozpoczęcia konkursu: 28.04.2021 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 28.05.2021 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 25.06.2021 r.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.
Druki oświadczeń można pobrać na stronie:
http://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Z upoważnienia
Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Dr Dorota Palik

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na anna.wawrzen@uj.edu.pl