Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w grupie pracowników badawczych w Instytucie Psychologii UJ na Wydziale Filozoficznym w Zakładzie Psychofizjologii

Wydział Filozoficzny
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: psychologia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 1 1 3 , 116 ust. 2 pkt 3) ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 165 Statutu UJ odpowiadają
następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora,
2) posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
3) biorą czynny udział w życiu naukowym.

Kandydat(ka) powinien(powinna) spełniać następujące kryteria:
1) posiadanie stopnia naukowego doktora w zakresie psychologii lub nauk pokrewnych, uzyskanego nie wcześniej
niż 7 lat przed datą rozpoczęcia konkursu, tj. 15.06.2022 r.,
2) autorstwo lub współautorstwo recenzowanych publikacji, w tym w czasopismach indeksowanych na liście Journal
Citation Reports,
3) autorstwo lub współautorstwo wystąpień prezentowanych podczas międzynarodowych konferencji naukowych,
4) doświadczenie i wiedza w zakresie badań eksperymentalnych z użyciem EEG, w szczególności z użyciem
potencjałów słuchowych stanu ustalonego (auditory steady-state responses, ASSR),
5) umiejętność programowania (preferowany język MATLAB),
6) doświadczenie w wykonywaniu zaawansowanych analiz statystycznych,
7) biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Do obowiązków adiunkta będzie należało:
1) Wstępne opracowanie i czyszczenie danych EEG,
2) Rozpowszechnianie wyników badań,
3) Integracja wyników projektu i analiza statystyczna,
4) Przygotowanie i składanie manuskryptów, udział w procesie recenzyjnym,
5) udział w spotkaniach zespołu badawczego.

Bezpośrednim przełożonym będzie kierownik projektu, dr hab. Marek Binder, prof. UJ.
Ze streszczeniem projektu zapoznać można się tutaj: https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/431227-pl.pdf

Oferujemy:

1) umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin (cały etat),
2) możliwość rozwoju naukowego i doskonalenia warsztatu badawczego,
3) możliwość realizacji własnych projektów naukowych we współpracy z członkami zespołu.

Osoby przystępujące do konkursu prosimy o przesłać na adres e-mail marek.binder@uj.edu.pl następujące dokumenty:
1. podanie wraz z listem motywacyjnym (w języku angielskim),
2. życiorys (w języku angielskim),
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4. odpis dyplomu doktorskiego (lub skan odpisu),
5. informację o dorobku naukowym i organizacyjnym Kandydata/Kandydatki (w języku angielskim),
6. wykaz publikacji,
7. opinię kierownika zakładu lub opiekuna naukowego o predyspozycjach i kwalifikacjach Kandydata/Kandydatki
do pracy naukowej (w języku angielskim),
8. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
9. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
10. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad
komercjalizacji UJ,
11. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Wzory dokumentów można pobrać ze stron:
http://www.cso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow
http://www.cso.uj.edu.pl/-nauczyciele

Dodatkowych informacji na temat tego konkursu udziela kierownik projektu, dr hab. Marek Binder, prof. UJ
e-mail: marek.binder@uj.edu.pl

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną w umówionym terminie.
Termin rozpoczęcia konkursu: 21 czerwca 2022 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 15 lipca 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 21 lipca 2022 r.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet
Jagielloński informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków,
reprezentowany przez Rektora UJ.
2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych www.iod.uj.edu.pl, ul. Gołębia 24, 31-007
Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w niniejszym ogłoszeniu w ramach
wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z ustawą – Kodeks pracy;
b. przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko określone w niniejszym ogłoszeniu na podstawie
wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgodą jest Pani /Pana wyraźne działanie w
postaci przesłania Administratorowi CV. Zgoda na przetwarzania danych osobowych dotyczy danych,
które dobrowolnie Pan/Pani przekazuje w ramach złożonego CV, a które nie wynikają z ustawy –
Kodeks pracy.
4. Obowiązek podania przez Pana/Panią danych osobowych wynika z przepisów prawa (dotyczy danych osobowych
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Poddanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie
zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) jest dobrowolne.
5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji. W przypadku nie zawarcia
z Panią/Panem umowy po zakończeniu procesu rekrutacji zostaną usunięte.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – na warunkach i zasadach
określonych w RODO.
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:
instytut.psychologi@uj.edu.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Instytut Psychologii, ul. R. Ingardena 6, 30-060
Kraków, lub wycofać osobiście stawiając się w Instytucie Psychologii UJ.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na instytut.psychologii@uj.edu.pl