Lektor języka angielskiego [2 etaty]

Studium Języków Obcych
Akademia Wychowania Fizyczengo im. Bronisława Czecha w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o kulturze fizycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone
w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 478) oraz posiadają:

– tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny o specjalności filologia angielska (studia stacjonarne);

– co najmniej kilkuletni staż pracy dydaktycznej, udokumentowany świadectwami pracy;  

– znajomość metodyki nauczania języka angielskiego, w tym umiejętność przygotowania dokumentów dydaktycznych takich jak testy, egzaminy, programy, sylabusy itp.;  

– umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka angielskiego ogólnego, specjalistycznego oraz dla celów akademickich;

– predyspozycje do pracy dydaktycznej oraz dobre umiejętności komunikacyjne;

Pożądane umiejętności dodatkowe: 

– doświadczenia w przeprowadzaniu egzaminów osób kończących studia doktoranckie oraz wyjeżdżających na wymianę studencką w ramach programu Erasmus;

– umiejętność w zakresie tłumaczeń specjalistycznych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sylwia.rosiek@awf.krakow.pl