lektor języka hiszpańskiego 1 etat

Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: językoznawstwo

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza 1 konkurs na stanowisko

LEKTOR

w Jagiellońskim Centrum Językowym

w zakresie nauczania języka hiszpańskiego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 4 pkt. 1) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 173 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1)       posiadają tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny w zakresie danej dyscypliny naukowej,

2)       wykazują przygotowanie do prowadzenia pracy dydaktycznej

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Sekretariacie JCJ UJ, Kraków, ul. Ingardena 3, pok. 226, do godz.10.00, następujące dokumenty:

1.       podanie,

2.       życiorys,

3.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4.       odpis dyplomu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego,

5.       informację o posiadanym dorobku zawodowym kandydata oraz informacje o przygotowaniu do prowadzenia pracy dydaktycznej,

6.       formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

7.       pozytywną opinię o pracy dydaktycznej potwierdzonej przez kierownika jednostki organizacyjnej, z uwzględnieniem wyników ankiet studenckich, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

8.       oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

9.       oświadczenie w trybie art. 113  ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

10.    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

11.    informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

12.    zaświadczenie o ukończeniu szkolenia/kursu w zakresie znajomości platform językowych przystosowanych do e-learningu

 

Termin rozpoczęcia konkursu:  7 czerwca 2021r  .

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 7 lipca 2021r .

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 30 września 2021r .

 

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/-nauczyciele

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jolanta.krzysztalowska@uj.edu.pl