POST-DOC

Wydział Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu

Celem konkursu jest zatrudnienie badacza do nowego zespołu badawczego rozwijającego działalność naukową we współpracy WNZ oraz JCET w zakresie badań doświadczalnych nad rolą wysiłku fizycznego w regulacji śródbłonka naczyń. Finansowanie powyższych etatów zostało zagwarantowane w ramach środków z programu Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim (ID.UJ) przeznaczonych na podniesienie poziomu badań naukowych oraz nawiązanie współpracy międzynarodowej. Uniwersytet zapewni pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem na okres 24 miesięcy w wysokości do 10 000 PLN brutto/miesiąc/osobę.

 

Kryteria kwalifikacyjne badacza, które będą brane pod uwagę przy wyborze kandydata:
• indywidualny dorobek naukowy, zwłaszcza liczba prac oryginalnych z pierwszym autorstwem wraz z rangą czasopisma, w którym zostały opublikowane;

• uzyskanie stopnia naukowego doktora nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem zatrudnienia w obecnym projekcie;
• brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym będzie realizowany projekt badawczy w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia;
• kandydat powinien wykazać się znajomością technik biologii molekularnej oraz technik analitycznych w

szczególności z zakresu analizy masowej (LC-MS, MALDI) oraz HPLC;  oraz wiedzą w zakresie badania biomarkerów;

• dodatkowym atutem będzie wiedza dotycząca fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego.

 

Zakres obowiązków:
• planowanie oraz wykonywanie eksperymentów, których celem będzie rozwój interdyscyplinarnych badań z wykorzystaniem modeli zwierzęcych nad wpływem wysiłku fizycznego na czynność śródbłonka, czynność układu krążenia, układu nerwowego i metabolizm nakierowany na poszukiwanie nowych biomarkerów odpowiedzi organizmu na wysiłek fizyczny 
• złożenie grantu NCN dotyczącego zakresu w/w badań i zdobycie finansowania na prowadzone badania wykraczające poza przyznane środki rozruchowe;
• budowanie współpracy zespołów WNZ i JCET wokół w/w zagadnień oraz rozwijanie ciekawych i dobrze publikowanych badań.

 

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM (mailowo na adres: katarzyna.buszek@uj.edu.pl lub w wersji papierowej na adres: Kraków , ul. Michałowskiego 12, pok. 112) następujące dokumenty:

1.       podanie o pracę,

2.       życiorys zawodowy (z danymi kontaktowymi osób mogących udzielić rekomendacji kandydatowi),

3.       list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,

4.       kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora,

5.       informację o dorobku naukowym kandydata,

6.       wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i liczby stron),

7.       wszystkie inne dokumenty mogące potwierdzić kryteria kwalifikacyjne badacza,

8.       informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 24 października 2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 30 listopada 2021 r.

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum nie zapewnia mieszkań.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na katarzyna.buszek@uj.edu.pl