pro

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

PROFESORA UCZELNI

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Fizyki im. M. Smoluchowskiego

na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej

w dyscyplinie nauki fizyczne

w zakresie projektów naukowych bezpośrednio powiązanych z badaniami nad (I): fizyką atmosfery i zmianami klimatu, (II) metodami detekcji i zastosowań fal o skrajnie niskich częstotliwościach.

 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

1) posiadają co najmniej stopień doktora,

2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej w postaci m.in.: publikacji w renomowanych czasopismach lub na renomowanych konferencjach (CORE: A)

3) posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;

4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

–          brać czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach;

–          posiadać doświadczenie w pracy z nowoczesnymi systemami pomiarowo-kontrolnymi

–          posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

–          posiadać doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,

–          uczestniczyć w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,

–          być w stanie prowadzić zajęcia dydaktyczne w języku polskim,

–          posiadać doświadczenie w projektach realizowanych wspólnie z otoczeniem społeczno-gospodarczym

–          posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,

–          posiadać biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Osoby przystępujące do konkursu winny przesłać pocztą elektroniczną na adres wydzial.fais@uj.edu.pl  następujące dokumenty:

1.       podanie,

2.       szkicowy plan badań do realizacji w trakcie zatrudnienia w UJ wpisujący się w zakres wspomnianej wyżej domeny badawczej

3.  życiorys zawierający: spis publikacji, wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień, wykaz staży i pobytów w jednostkach naukowych, wykaz zrealizowanych i realizowanych projektów badawczych (w charakterze kierownika lub wykonawcy) ze wskazaniem źródeł finansowania,

4.       autoreferat przedstawiający najważniejsze osiągnięcia i plany badawcze kandydata,

5.       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6.       odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,

7.       informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,

8.       informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

9.       recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,

10.    oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

11.    oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

12.    oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

13.    informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną online.

Termin rozpoczęcia konkursu: 16 grudnia 2022.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 16 stycznia 2022.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 15 lutego 2022.

Termin rozpoczęcia pracy: najpóźniej 1 marca 2022 r.

Druki oświadczeń można pobrać na stronie:

http://www.dso.uj.edu.pl/druki-do-pobrania/dokumenty-dla-kandydatow-pracownikow

Przy wyborze kandydatów Uniwersytet Jagielloński kieruje się zasadami zawartymi w Europejskiej Karcie Naukowca 

i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.fais@uj.edu.pl