profesor

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR

Uniwersytetu Jagiellońskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

PROFESORA UCZELNI

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

na Wydziale  Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej

w zakresie prac doświadczalnych bezpośrednio powiązanych z co najmniej jednym z następujących obszarów badań: (i) materiały nanostrukturalne, (ii) materiały związane z wytwarzaniem i gromadzeniem energii,

(iii) materiały na potrzeby biotechnologii i medycyny.

 

 

 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

1)       posiadają co najmniej stopień doktora;

2)       posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;

3)       posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;

4)       posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej

 

Dodatkowe oczekiwania:

1)       stopień naukowy powinien być uzyskany poza Uniwersytetem Jagiellońskim

2)       osiągnięcia w pracy naukowej powinny być potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach;

 

Idealny Kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:

–          brać czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach;

–          posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,

–          posiadać doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,

–          uczestniczyć w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,

–          posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,

–          posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Oczekiwania (podlegające ocenie po 36 miesiącach zatrudnienia):

–          publikowanie w renomowanych czasopismach, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją,

–          uzyskanie co najmniej jednego afiliowanego na UJ grantu finansowanego ze źródeł zewnętrznych polskich lub międzynarodowych,

 

 

 

 

Oferowane wynagrodzenie obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz zwiększenie wynagrodzenia, które przysługuje zatrudnionej osobie przez okres 5 lat. Ponadto w ramach zatrudnienia przyznany jest na okres 5 lat grant badawczy.

 

Z uwagi na doświadczalny charakter oferowanego stanowiska, przed złożeniem wniosku kandydat powinien skontaktować się z Dziekanem Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej w celu określenia tematyki badawczej i związanych z nią wymagań laboratoryjnych, jakie może zaoferować Instytut Fizyki UJ.

 

Kandydaci   przystępujący  do   konkursu  winni  wysłać na adres e-mailowy Dziekana Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej  UJ (wydzial.fais@uj.edu.pl)  następujące dokumenty:

1. podanie,

2. życiorys zawierający: spis publikacji, wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień, wykaz staży i pobytów
w jednostkach naukowych, wykaz zrealizowanych i realizowanych projektów badawczych (w charakterze kierownika lub wykonawcy) ze wskazaniem źródeł finansowania,

3. autoreferat przedstawiający najważniejsze osiągnięcia i plany badawcze kandydata,

4. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,

6. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,

7. wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa i ilości stron),

8. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,

9. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,

10. formularz ostatniej okresowej oceny, jeżeli kandydat takiej ocenie podlegał,

11. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,

12. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

13. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną oraz zasad komercjalizacji UJ,

14. informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

Termin rozpoczęcia konkursu: 12.05.2021 r.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 20.06.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 28.06.2020 r.

Uniwersytet Jagielloński nie zapewnia mieszkań.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.fais@uj.edu.pl