profesor

Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Kraków 28.05.2021r.

DWIPiE/1102-471/2021

 

KONKURS
 

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

ogłasza konkurs na stanowisko profesora

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w wymiarze pełnego etatu

w Katedrze Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki

 

Kandydaci ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku powinni spełniać następujące warunki:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2018, poz. 1668) i posiadają:

 

1)    dorobek naukowy:

a)      tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych,

b)      złożoną lub możliwą do złożenia deklarację o wyborze dyscypliny inżynieria mechaniczna jako dyscyplinę wiodącą,

c)      udokumentowany dorobek naukowy w czasopismach, przypisanych do dyscypliny inżynieria mechaniczna, indeksowanych w bazie Web of Science oraz Scopus, o wysokim IF, charakteryzujący się wysoką liczbą cytowań i wysokim indeksem Hirscha w tych bazach,

d)      udokumentowany dorobek w zakresie współpracy naukowej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,

e)      znaczące osiągnięcia w opiece naukowej (promotorstwo doktoratów, recenzje w postępowaniach awansowych)

f)       doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów badawczych,

g)      umiejętności zbudowania stanowiska badawczego,

2) działalność dydaktyczna:

a)      posiada doświadczenie dydaktyczne – prowadził/a/ zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) udokumentowane dorobkiem naukowym z przedmiotów związanych tematycznie z inżynierią materiałową lub inżynierią mechaniczną,

b)      ma kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Inżynieria materiałowa, Inżynieria wytwarzania, Technologie utylizacji odpadów,

c)      posiada doświadczenie w projektowaniu oraz budowie stanowisk pomiarowych dla dydaktyki.

 

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 

–        podanie do JM Rektora w Krakowie,

–        życiorys /CV z fotografią/,

–        kwestionariusz osobowy https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf

–        kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje (odpis dyplomu nadania tytułu profesora)

–        wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacją o klasyfikacji punktowej (Impact Factor i punktacja MNiSW) czasopisma, w którym prace te zostały opublikowane,

–         informacja o zainteresowaniach oraz osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej,

–        oświadczenie, że UR w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy po zatrudnieniu na ww. stanowisku,

–        oświadczenie o niekaralności,

–     informacje o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej oraz formularz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do pobrania na stronie https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html.

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia następujące wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym:

·         posiada kwalifikacje określone w Ustawie,

·         ma pełną zdolność do czynności prawnych,

·         nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

·         korzysta w pełni z praw publicznych.

 

Dokumenty należy złożyć do 02.07.2021r.
w Dziekanacie Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja, 30-149 Kraków, ul. Balicka 116B.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.07.2021r.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem Jego oferty.

Uwaga: Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Kraków 28.05.2021r.

DWIPiE/1102-471/2021

 

Competition

Dean of the Faculty of Production and Power Engineering of the University of Agriculture in Cracow

announces a competition for a professor in the group of research and teaching staff full-time

at the Department of Mechanical Engineering and Agrophysics

 

Candidates applying for employment in this position should meet the following conditions:

 

Only those who meet the requirements set out in the Act of 20 July 2018 – Law on Higher Education and Science (i.e. Journal of Laws 2018, item 1668) and who have:

 

1)      scientific achievements:

 

a)      the title of professor of engineering and technical sciences,

b)      complex or possible to make a statement on the selection of mechanical engineering discipline as a leading discipline,

c)      documented scientific achievements in journals assigned to the discipline of mechanical engineering, indexed in the Web of Science and Scopus databases, with a high IF, characterized by a high number of citations and a high Hirsch index in these databases,

d)      documented achievements in the field of scientific cooperation with domestic and foreign research centers,

e)      significant achievements in scientific care (PhD thesis, reviews in promotion procedures)

f)       experience in managing and implementing research projects,

g)      the ability to build a research stand.

 

2)      didactic activity:

 

a)      has teaching experience – he / she has conducted classes (lectures and exercises) documented with scientific achievements in subjects related thematically to materials engineering or mechanical engineering,

b)      has the competence to conduct classes in the following subjects: Material Engineering, Manufacturing Engineering, Waste Disposal Technologies,

c)      has experience in the design and construction of measuring stations for didactics.

 

 

List of required documents:

 

–        application to His Magnificence Rector in Krakow,

–        CV / CV with photo /,

–        personal questionnaire

https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf

–        copies of documents confirming the qualifications (copy of the diploma of awarding the title of professor),

–        a list of published scientific papers along with information on the point classification (Impact Factor and MNiSW scoring) of the journal in which the papers were published,

–        information about interests and achievements in research and teaching activities,

–        a statement that the UR in Krakow will be the primary place of work after employment at the above-mentioned position,

–     declaration of no criminal record,

–     information on the processing of personal data in order to carry out the recruitment procedure and the consent form for the processing of personal data to be downloaded from the website https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,306914,2018.html.

 

The candidate may be a person who meets the following requirements set out in the Higher Education Act:

·         has the qualifications specified in the Act,

·         has full legal capacity,

·         has not been punished with a valid court sentence for an intentional offense,

·         enjoys full public rights.

 

The documents should be submitted untill 02/07/2021
at the Dean’s Office of the Faculty of Production and Power Engineering of the University of Agricultural, 30-149 Kraków, Balicka Street 116B.

The competition will be settled untill 15/07/2021.

Not informing the candidate about the results of the competition is tantamount to rejecting his offer.

 

Note: The University does not provide accommodation.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wipie@ur.krakow.pl