profesor lub profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne

Opis stanowiska

                                                                                             Kraków, dn. 19.05.2023 r.

 

 

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ im. T. KOŚCIUSZKI

ogłasza konkurs na stanowisko

profesora lub profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Automatyki i Informatyki

Opis stanowiska:

1) do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz Statucie Politechniki Krakowskiej (załącznik do uchwały Senatu PK nr 54/o/05/2019 r. z 29 maja 2019 r., § 60) na stanowisku odpowiadającym posiadanym kwalifikacjom – profesora lub profesora uczelni,
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych,
2) przewidywana data rozpoczęcia pracy: 01.10.2023 r.
3) miejsce pracy i rodzaj umowy: Katedra Automatyki i Informatyki na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej, umowa o pracę – pełny wymiar czasu pracy,
4) okres zatrudnienia: czas określony od 01.10.2023 r. do 30.09.2025 r.
(z możliwością przedłużenia)

5) reprezentowana dyscyplina naukowa: Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika
i Technologie Kosmiczne (udział co najmniej 75%).

 

 1. Niezbędne wymagania:

·       W przypadku kandydatów na stanowisko profesora uczelni posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne lub Informatyka techniczna i telekomunikacja (lub
w dyscyplinach pokrewnych, pod warunkiem posiadania stopnia doktora
w jednej z powyższych dziedzin), a w przypadku kandydatów na stanowisko profesora dodatkowo tytuł profesora w tej dyscyplinie lub w dyscyplinach pokrewnych

·       Uzyskanie znaczących osiągnięć w dotychczasowej pracy zawodowej, np. wysoko punktowanych publikacji naukowych z listy MEiN, monografii, patentów, promotorstw prac doktorskich oraz innych osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych itp.

·       Kierowanie lub udział w projektach badawczych lub B+R; pożądane jest  doświadczenie w pozyskiwaniu grantów na badania;

·       Silna motywacja do pracy badawczo-dydaktycznej i organizacyjnej

·       Znajomość języka angielskiego (poziom minimum B2) oraz – w przypadku cudzoziemców – języka polskiego (udokumentowana)

·       Przygotowanie pedagogiczne lub zobowiązanie do uzupełnienia go 
w pierwszym roku zatrudnienia

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku profesora (profesora uczelni)
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

·       Realizacja pensum dydaktycznego w języku polskim na studiach I i II stopnia na kierunku Elektrotechnika i Automatyka (przykładowe wykłady: Automatyka, Modelowanie systemów dynamicznych, Metody obliczeniowe itp.) i/lub na studiach I stopnia na kierunku Informatyka w Inżynierii Komputerowej (proponowane wykłady: Systemy Operacyjne, Architektury Systemów Komputerowych, Inżynieria Programowania, Przetwarzanie Równoległe
i Rozproszone, Sztuczna Inteligencja itp.) na zasadach określonych w Regulaminie Pracy Politechniki Krakowskiej, tj. w wymiarze godzin w roku akademickim równym 180 (profesor) lub 210 (profesor uczelni);

·       Praca badawcza głównie w dyscyplinie Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne (dyscyplina wydziałowa) udokumentowana wysoko punktowanymi publikacjami naukowymi
w czasopismach i na konferencjach z listy MEiN, monografiami, patentami, udziałami w projektach badawczych, recenzjami itp.

Dyscyplina wydziałowa Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne posiada kategorię A i oczekiwany jest istotny wkład kandydata
w ewaluację dyscypliny.

·       Kierownictwo i współpraca w ramach zespołów badawczych, organizowanie badań, udział w konkursach o granty;

·       Opieka nad doktorantami i dyplomantami: wykłady w Szkole Doktorskiej PK, promotorstwo, recenzowanie, konsultacje, przeprowadzanie egzaminów itp.

·       Udział w seminariach naukowych

·       Prace organizacyjne w katedrze, na wydziale i w uczelni, w tym udział
w organach kolegialnych, komisjach itp.

3. Wymagane dokumenty:

·       Podanie do JM Rektora Politechniki Krakowskiej o zatrudnienie na stanowisku profesora (profesora uczelni) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

·       Szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia)

·       Kserokopie dokumentów poświadczających posiadanie stopnia naukowego doktora, oraz stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora w jednej z dyscyplin: Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, Informatyka techniczna i telekomunikacja oraz pozostałych dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych/tytułu profesora w jednej z tych dyscyplin (lub w dyscyplinach pokrewnych)   

·       Wykaz publikacji, monografii, patentów i innych osiągnięć stanowiących dorobek kandydata – preferowane są publikacje w czasopismach i na konferencjach z listy MEiN

( https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowy-rozszerzony-wykaz-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych )  
w dyscyplinach Automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologie kosmiczne, Informatyka techniczna i telekomunikacja i w dyscyplinach pokrewnych

·       Kserokopia dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego oraz (w przypadku cudzoziemców) języka polskiego

·       Zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub zobowiązanie do jego odbycia w pierwszym roku zatrudnienia

·       List polecający kandydata na stanowisko profesora (profesora uczelni)
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

·       Ankieta personalna/ Kwestionariusz osobowy dostępny pod adresem

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=88&Itemid=962&lang=pl

·       Deklaracja kandydata, że Politechnika Krakowska będzie jego podstawowym miejscem pracy

·       Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności (zgodnie z art. 113 Ustawy)

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

·       analizie złożonej dokumentacji;

·       przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej – 31-155 Kraków, ul. Warszawska 24, pokój 203, w godz. 9.00-15.00 lub w postaci skanów pocztą elektroniczną na adres e-0@pk.edu.pl.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: Dotyczy konkursu na stanowisko profesora (profesora uczelni) w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Automatyki i Informatyki. Taki też powinien być temat emaila.

Termin składania dokumentów upływa: 17.06.2023 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30.06.2023 r.

 

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniają niezbędne wymagania oraz zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP PK oraz MEiN.

 

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w dniach 3-10.07.2023 r. (adres powyżej). Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Załączniki