Profesor uczelni

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o komunikacji społecznej i mediach

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej (w Zakładzie Nowych Mediów) na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach.
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają
następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;
3) posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej;
4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej;
5) posiadają udokumentowany dorobek naukowy oraz doświadczenie dydaktyczne w zakresie: nowych mediów,
ekonomiki mediów oraz komunikacji interpersonalnej, społecznej i kulturowej;
6) pożądane doświadczenie naukowe i praktyczne w zakresie public relations.