profesor uczelni

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
Politechnka Krakowska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: do negocjacji
  • Dziedzina nauki: matematyka

https://bip.pk.edu.pl/index.php?ver=0&dok=4049

 

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA UCZELNI

w grupie pracowników BADAWCZO – DYDAKTYCZNYCH

w Katedrze Matematyki Stosowanej Wydziału Informatyki i Telekomunikacji

 

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba dostępnych stanowisk: 1

Rodzaj umowy o pracę: na czas określony 24 miesięcy

Reprezentowana dyscyplina naukowa: matematyka

1.    Niezbędne wymagania:

 

·         posiadanie stopnia  naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina matematyka;

·         posiadanie wyróżniającego się dorobku naukowego;

·         posiadanie wyróżniającego się dorobku zawodowego;

·         doświadczenie w realizacji procesu dydaktycznego;

·         udokumentowane publikacjami naukowymi osiągnięcia w dziedzinie  nauk ścisłych i przyrodniczych;

·         wskazanie, że Politechnika Krakowska będzie podstawowym miejscem pracy

 

2.    Dodatkowe wymagania:

·      doskonałe umiejętności dydaktyczne potwierdzone opiniami;

·      umiejętność pracy w zespole;

·      plan badań naukowych pozwalający starać się o dofinansowanie tych badań;

·      osiągnięcia w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej;

·      biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie pracy naukowej i zajęć dydaktycznych

·      dodatkowym atutem jest doświadczenie naukowo-badawcze, dydaktyczne lub praktyczne w zakresie matematyki stosowanej lub zagadnień  z pogranicza matematyki i informatyki;

 

3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·      prowadzenie zajęć dydaktycznych i konsultacji ze studentami w wymiarze zgodnym z Regulaminem pracy PK;

·      aktywne uczestnictwo w pracach naukowych jednostki;

·      prowadzenie seminarium naukowego i współpraca z kadrą naukową;

·      udział w seminariach naukowych i dydaktycznych;

·      kierowanie lub znaczący udział w projektach badawczych pozyskiwanych w trybie  konkursów krajowych lub zagranicznych;

·      aktywne uczestnictwo w pracach organizacyjna jednostki;

·      inne prace zlecone przez bezpośredniego przełożonego;

·      udział w proponowanych szkoleniach służących rozwojowi zawodowemu;

·      składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych rozstrzyganych w trybie konkursów.

 

4.    Wymagane dokumenty:

·      podanie do Rektora;

·      szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);

·      kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

·      kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności;

·      autoreferat;

·      zaświadczenie o ukończeniu kursu pedagogicznego lub oświadczenie o uzupełnieniu go w pierwszym roku zatrudnienia;

·      dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego, a w przypadku obcokrajowców dokument potwierdzający znajomość języka polskiego.

 

Zatrudnienie nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konkursowego polegającego na:

·         analizie złożonej dokumentacji;

·         przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych;

·         wysłuchaniu wygłoszonego referatu.

 

Wymagane dokumenty należy składać w:

Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji przy ul. Warszawskiej 24, 31-155 Kraków, budynek Wydziału Architektury (parter) tel. 12 628 31 58 w godzinach od 9.00 do 13.00. 

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub należy przesłać w formie skanów na adres e-mail katarzyna.pol@pk.edu.pl. Dokumenty należy złożyć w terminie 09.09.2022r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30.09.2022r.

Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu z kandydatami, których aplikacje spełniły niezbędne wymagania oraz zostały najwyżej ocenione przez Wydziałową Komisję Konkursową. Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana na stronie BIP Politechniki Krakowskiej  oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Biurze Dziekana Wydziału Informatyki i Telekomunikacji w dniach 01-10.10.2022 r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kpol@pk.edu.pl