profesor uczelni

Wydział Matematyki i Informatyki UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

REKTOR Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA UCZELNI w grupie pracowników badawczych na Wydziale Matematyki i Informatyki w dyscyplinie matematyka lub informatyka w zakresie tematycznym zgodnym z jedną z domen badawczych POB-u SciMat (Materiały nanostrukturalne; Materiały związane z wytwarzaniem i gromadzeniem energii; Materiały na potrzeby biotechnologii i medycyny; Nowe modele teoretyczne i narzędzia matematyczne wspomagane rozwojem technologii informatycznych i algorytmiki).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1. posiadają co najmniej stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż w 2012 r. (okres kwalifikacji przedłużony w przypadku udokumentowanych urlopów związanych z opieką i wychowaniem dzieci, w przypadku kobiet okres jest przedłużany o 18 miesięcy na każde urodzone bądź przysposobione dziecko);
2. posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej;
3. posiadają osiągniecia w pracy organizacyjnej.

Dodatkowe wymagania:
– stopień naukowy powinien być uzyskany poza Uniwersytetem Jagiellońskim lub kandydat powinien być zatrudniony poza RP co najmniej od roku 2017;
– osiągnięcia w pracy naukowej powinny być potwierdzone publikacjami w renomowanych czasopismach oraz wystąpieniami na międzynarodowych konferencjach i sympozjach.

Idealna(y) kandydatka/kandydat powinna/powinien spełniać następujące kryteria:
1. posiadać udokumentowane doświadczenie w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi;
2. posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołem badawczym;
3. posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oczekiwania w trakcie zatrudnienia (podlegające okresowej ocenie):
– publikowanie w renomowanych czasopismach lub na konferencjach z listy CORE artykułów, dla których UJ jest jedyną polską afiliacją;
– złożenie wniosku o grant międzynarodowy (ERC) afiliowanego w UJ;
– angażowanie w interdyscyplinarne prace badawcze naukowców wspólnoty akademickiej UJ.

Informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w załączonym pliku. 

Termin rozpoczęcia konkursu: 20.07.2022 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 28.08.2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia: 31.10.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na badania@matinf.uj.edu.pl