profesor uczelni

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

REKTOR
Uniwersytetu Jagiellońskiego
ogłasza konkurs na stanowisko
PROFESORA UCZELNI
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej
w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja
w zakresie projektów naukowych bezpośrednio powiązanych z co najmniej jednym z następujących
obszarów badań:
1) Projektowanie, modelowanie i programowanie układów scalonych nowej generacji,
w tym biointerfejsów oraz układów do obliczeń kwantowych.
2) Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do projektowania, symulowania
oraz testowania układów scalonych (Electronic Design Automation – EDA).
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113,116 ust. 2 pkt. 2)
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ
odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:
1) posiadają co najmniej stopień doktora;
2) posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej w postaci m.in.:
publikacji w renomowanych czasopismach lub referatów wygłaszanych na renomowanych konferencjach
(CORE: A*) poświęconych zaawansowanym metodom projektowania układów scalonych oraz metod
sztucznej inteligencji w latach 2014-2022;
3) posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej;
4) posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
Dodatkowo:
– osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie
Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu.
Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria:
– brać czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach
na międzynarodowych konferencjach i sympozjach;
– posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy
z otoczeniem społeczno- gospodarczym,
– posiadać doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów
badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu
i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,
– uczestniczyć w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,
– posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,
– posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
Oczekiwania (podlegają ocenie po 24 miesiącach zatrudnienia):
– publikowanie w renomowanych czasopismach lub na konferencjach z listy CORE artykułów,
dla których UJ jest jedyną polską afiliacją,
– złożenie co najmniej jednego afiliowanego na UJ wniosku o grant zewnętrzny polski
lub międzynarodowy,
– angażowanie w interdyscyplinarne prace badawcze naukowców wspólnoty akademickiej UJ.
Osoby przystępujące do konkursu winny przesłać pocztą elektroniczną na adres: wydzial.fais@uj.edu.pl
następujące dokumenty:
1. podanie,
2. szkicowy plan badań do realizacji w trakcie zatrudnienia w UJ wpisujący się w zakres badawczy określony
w tym ogłoszeniu,
3. życiorys zawierający: spis publikacji, wykaz uzyskanych nagród i wyróżnień, wykaz staży
i pobytów w jednostkach naukowych, wykaz zrealizowanych i realizowanych projektów badawczych
(w charakterze kierownika lub wykonawcy) ze wskazaniem źródeł finansowania,
4. autoreferat przedstawiający najważniejsze osiągnięcia i plany badawcze kandydata,
5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
6. odpis dyplomu doktorskiego lub doktora habilitowanego – jeżeli kandydat posiada,
7. informację o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym kandydata,
8. informację o ewentualnie realizowanych zajęciach dydaktycznych,
9. recenzje pracy doktorskiej lub rozprawy habilitacyjnej – jeżeli kandydat posiada,
10. oświadczenie stwierdzające, że UJ będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku
wygrania konkursu,
11. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
12. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących zarządzania własnością intelektualną
oraz zasad komercjalizacji UJ,
13. informację o przetwarzaniu danych osobowych.
Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną online.
Termin rozpoczęcia konkursu: 8 września 2022 r.
Termin składania zgłoszeń upływa z dniem: 8 października 2022 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do dnia 15 października 2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wydzial.fais@uj.edu.pl