PROFESOR UCZELNI (GRUPA PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH)

WYDZIAŁ FILOLOGICZNY
Uniwersytet Jagielloński
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

Konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza konkurs na stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Filologicznym w zakresie humanistyki cyfrowej 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz zgodnie z § 163 Statutu UJ odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 

1)       posiadają co najmniej stopień doktora; 

2)       posiadają znaczące i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej w postaci m.in.: publikacji w renomowanych czasopismach lub wystąpień na renomowanych konferencjach poświęconych humanistyce cyfrowej w latach 2014-2022; 

3)       posiadają osiągnięcia w pracy organizacyjnej; 

4)       posiadają osiągnięcia w pracy dydaktycznej. 

Dodatkowo: 

5)       osoba przystępująca do konkursu nie może być zatrudniona na umowę o pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu dwóch lat od terminu rozpoczęcia konkursu. 

Idealny kandydat/kandydatka powinien/powinna spełniać następujące kryteria: 

  • posiadać doświadczenie w pracy badawczej w zakresie humanistyki cyfrowej, na styku nauk humanistycznych, w szczególności nauk filologicznych i informatyki, niezbędne do prowadzenia działalności naukowej m.in. w zakresie tworzenia i rozwoju edycji cyfrowych, w tym stworzenia założeń i budowy na UJ platformy do edycji cyfrowych źródeł humanistycznych; działania te i kompetencje metodologiczne mają przyczynić się do rozbudowy infrastruktury i rozwinięcia humanistyki cyfrowej na najstarszym polskim uniwersytecie, 
  • posiadać umiejętność kierowania zespołem badawczym oraz inicjowania projektów naukowych związanych z procesami cyfryzacji i wirtualnego udostępniania dziedzictwa kulturowego, a także rozwijać refleksję naukową nad technikami i interdyscyplinarnymi metodami badawczymi (ewolucją standardów języków cyfrowych, oprogramowań czy projektowanych multimedialnych środowisk cyfrowych),
  • brać czynny udział w życiu naukowym, przejawiający się w szczególności w wystąpieniach na międzynarodowych konferencjach i sympozjach,
  • posiadać doświadczenie w interdyscyplinarnej pracy naukowej lub we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
  • posiadać doświadczenie w pracy organizacyjnej i projektowej, w szczególności w realizacji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych w drodze konkursu i w pozyskiwaniu środków na badania z takich źródeł,
  • uczestniczyć w międzynarodowej współpracy akademickiej z wiodącymi ośrodkami badawczymi,
  • posiadać doświadczenie w popularyzacji nauki lub innowacyjnej edukacji,
  • posiadać znakomitą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; znajomość j. polskiego nie jest wymagana. 

 
Szczegóły ogłoszenia oraz informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dorota.palik@uj.edu.pl