Profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Miejsce: Kraków
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ogłasza konkurs
na stanowisko profesora uczelni
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w pełnym wymiarze etatu
w dyscyplinie ekonomia i finanse
w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych
Instytutu Ekonomii Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa

Główne zadania:
1)      prowadzenie zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim w języku polskim i angielskim, udział w kształceniu doktorantów,
2)      realizacja badań naukowych mono- i interdyscyplinarnych w ramach grantów krajowych i zagranicznych,
3)      przygotowanie i publikacja wyników badań,
4)      aplikowanie o zewnętrzne źródła finansowania badań naukowych, udział w realizacji projektów międzynarodowych,
5)      współudział w organizacji konferencji i innych wydarzeń popularyzujących naukę,
6)      działalność organizacyjna na rzecz Katedry i Uczelni,
7)      realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych.

Wymagania wobec kandydatów:
O stanowisko to mogą ubiegać się kandydaci spełniający warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U., z 2022 r., poz. 574, z późn. zm.) i Statucie Uczelni (t.j. Załącznik do Uchwały Senatu nr T.0022.33.2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.).

Od kandydata wymaga się:
§  posiadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub nauk ekonomicznych,
§  posiadania znaczących osiągnięć naukowych i dydaktycznych oraz organizacyjnych,
§  posiadania doświadczenia w kształceniu studentów i doktorantów,
§  doświadczenia w pracy projektowej w charakterze kierownika/kierowniczki projektu, wykonawcy/wykonawczyni grantu finansowanego ze źródeł zewnętrznych,
§  dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć, w przypadku obcokrajowców – dobrej znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie, w stopniu pozwalającym na prowadzenie zajęć.

Zgłoszenia do konkursu należy składać:
§  osobiście w Dziekanacie Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Kraków, ul. Rakowicka 27, Budynek Główny, pok. 012 A lub
§  elektronicznie na adres e-mail: matysikk@uek.krakow.pl, z dopiskiem „Profesor uczelni w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych”.
Zgłoszenia, które wpłyną po terminie oraz niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oryginały dokumentów do wglądu przedstawia kandydat/kandydatka zakwalifikowany/-a na stanowisko profesora uczelni w drodze konkursu w Dziale Zasobów Ludzkich, przed podpisaniem umowy o pracę. */Druki formularzy i oświadczeń można pobrać na stronie: https://bip.uek.krakow.pl/artykuly/203/dokumenty-do-pobrania

Termin składania zgłoszeń – do dnia 9 stycznia 2023 roku.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2023 roku.
Planowane zatrudnienie w pełnym wymiarze etatu od dnia 1 marca 2023 roku na okres dwóch lat z możliwością przedłużenia.

Przebieg procesu wyboru:
Ocena formalna złożonych wniosków.
Wyłonienie kandydatów/ kandydatek spełniających wymogi formalne opisane w ogłoszeniu, zaproszenie do drugiego etapu – rozmowy z komisją konkursową.
Ogłoszenie wyników konkursu w BIP Uczelni oraz w BIP Ministra.

Szczegóły ogłoszenia w załączonym pliku. 

 

Załączniki