: profesor UŁ w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Inżynierii Środowiska i Geodezji
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka

 

Kandydatem może zostać osoba, która spełnia wymogi określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce:

1.       posiada kwalifikacje określone w Ustawie,

2.       ma pełną zdolność do czynności prawnych,

3.       nie została ukarana prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

4.       korzysta w pełni z praw publicznych.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

posiadają stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego nauk informatycznych,
prowadzą badania w dyscyplinie informatyka lub pogranicza informatyki i matematyki,
posiadają udokumentowany dorobek naukowy w czasopismach, przypisanych do dyscypliny informatyka, indeksowanych w bazie Web of Science oraz Scopus, o wysokim IF, charakteryzujący się wysoką liczbą cytowań i wysokim indeksem Hirscha w tych bazach,
posiadają udokumentowany dorobek w zakresie współpracy naukowej z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
posiadają znaczące osiągnięcia w opiece naukowej (promotorstwo doktoratów, recenzje w postępowaniach awansowych),
posiadają doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów badawczych,
posiadają doświadczenie dydaktyczne – prowadzone zajęcia dydaktyczne (wykłady i ćwiczenia) udokumentowane dorobkiem naukowym z przedmiotów związanych tematycznie z informatyką,
kompetencje do prowadzenia zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Sztuczna inteligencja, Bazy danych,
wykazują biegłą znajomość języka obcego nowożytnego,
potraktują Uniwersytet Rolniczy w Krakowie jako podstawowe miejsce zatrudnienia,
w przypadku kandydatów z zagranicy wymagana jest znajomość języka polskiego.
Zainteresowani proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1.       podanie (skierowane do JM Rektora UR),

2.       CV z podaniem zainteresowań naukowych,

3.       informację o dorobku naukowym, doświadczeniu dydaktycznym i działalności organizacyjnej,

4.       kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

5.       wykaz prac opublikowanych,

6.       kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony: https://bso.urk.edu.pl/zasoby/77/Kwestionariusz_osobowy.pdf

 

Ponadto kandydat przystępując do konkursu winien złożyć:

1.       informację o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej, dostępną na stronie netowej:

https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf

 

2.    oświadczenia:

a.        oświadczenie, iż z chwilą podjęcia zatrudnienia, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie podstawowym miejscem zatrudnienia,

b.       oświadczenie o niekaralności, o posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

c.        oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną w postaci wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach na okres od 6 miesięcy do 5 lat,

d.       oświadczenie o nieukaraniu karą dyscyplinarną w postaci pozbawienie prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat.

 

Uniwersytet Rolniczy zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można odbierać w terminie do 10 dni po rozstrzygnięciu konkursu.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Katedry Zastosowań Matematyki prof. dr hab. Marka Ptaka tel: 12 662 40 20.

 

Dokumenty z dopiskiem „Konkurs KZM” należy przesłać na adres: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

lub złożyć w Dziekanacie Wydziału: al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków, p.104 w terminie do dnia 4 lipca 2022 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11.07.2022 r.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wis@urk.edu.pl